SJWD - ม.มหิดล ศาลายา ร่วมลงนาม MOU พัฒนาโครงการ LogHealth

06 Mar 2024

นายชวนินทร์ บัณฑิตกฤษดา (ที่สองจากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม บริษัท เอสซีจี เจดับเบิ้ลยูดี โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) หรือ SJWD และ รองศาสตราจารย์ ดร. ธนภัทร์ วานิชานนท์ (ที่สองจากขวา) คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ณ ห้องประชุม 210 สำนักงานคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา โดยมีนายณัฐภูมิ เปาวรัตน์ (ซ้าย) Senior Vice President Commercial/Government Liaison SCGJWD Logistics และ รองศาสตราจารย์ ดร. ดวงพรรณ กริชชาญชัย (ขวา) หัวหน้าศูนย์การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานสุขภาพ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นพยานในการลงนาม เพื่อร่วมกันพัฒนาโซลูชันจากการประยุกต์ใช้นวัตกรรมและโลจิสติกส์ในระบบห่วงโซ่อุปทานด้านสุขภาพ โดยมีวัตถุประสงค์หลัก 3 ส่วน ได้แก่ (1) ส่งเสริมการทำวิจัยและบริการวิชาการเพื่อการพัฒนานวัตกรรมและองค์ความรู้ใหม่ด้านการจัดการโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทานด้านสุขภาพ เพื่อการพัฒนาประเทศไทยอย่างยั่งยืน (2) สนับสนุนการส่งเสริมการถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านการจัดการโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทานด้านสุขภาพเพื่อประเทศไทย และ (3) ส่งเสริมให้เกิดกรณีศึกษาการพัฒนาธุรกิจด้านโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทานสุขภาพอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อใช้เป็นโมเดลแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในห่วงโซ่อุปทานในประเทศไทย โดยมีศูนย์การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานสุขภาพ หรือศูนย์ LogHealth หน่วยงานภายใต้คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มุ่งสู่ความเป็นผู้นำด้านการวิจัยและให้คำปรึกษาด้านโลจิสติกส์และ โซ่อุปทานสุขภาพ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการโลจิสติกส์ในระบบบริการสาธารณสุขของประเทศไทย ให้ทัดเทียมมาตรฐานสากล ยกระดับความปลอดภัยต่อผู้เข้ารับบริการสาธารณสุข

SJWD - ม.มหิดล ศาลายา ร่วมลงนาม MOU พัฒนาโครงการ LogHealth