PRIME ลงนาม MOU กับ BETA เพื่อศึกษาระบบกักเก็บพลังงานด้วยแบตเตอรี่

05 Mar 2024

บริษัท  ไพร์ม โรด เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ PRIME โดยนายสมประสงค์ ปัญจะลักษณ์ ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ บริษัท เบต้า เอ็นเนอร์ยี่ โซลูชั่น จำกัด โดย ดร. วิศิษฎ์ คชสิทธิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการประยุกต์ใช้แบตเตอรี่สำหรับระบบกักเก็บพลังงานด้วยแบตเตอรี่ รวมถึงแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับเทคโนโลยีด้านพลังงานหมุนเวียนและระบบกักเก็บพลังงานด้วยแบตเตอรี่ เพื่อกระตุ้นให้เกิดการใช้เทคโนโลยีระบบกักเก็บพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้เกิดความเข้มแข็งและยั่งยืนในการดำเนินธุรกิจ รวมถึงสร้างแรงผลักดันให้กับผู้ประกอบการอื่นๆ ในการพัฒนาการใช้ระบบกักเก็บพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ

PRIME ลงนาม MOU กับ BETA เพื่อศึกษาระบบกักเก็บพลังงานด้วยแบตเตอรี่

ในเดือนธันวาคม ปี 2566 ที่ผ่านมา บริษัทย่อยที่ PRIME ถือหุ้นร้อยละ 99.99 จำนวน 2 บริษัทได้เข้าลงนามในสัญญาซื้อขายไฟฟ้า (PPA) กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) เป็นระยะเวลา 25 ปี เพื่อพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดิน (solar farm)  ตามระเบียบคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานว่าด้วยการจัดหาไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนในรูปแบบ Feed - in Tariff (FiT) ปี 2565-2573 สำหรับกลุ่มไม่มีต้นทุนเชื้อเพลิงโดยมีปริมาณพลังไฟฟ้าเสนอขายรวม 15.70 เมกะวัตต์  ส่วนโครงการพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดินร่วมกับระบบกักเก็บพลังงาน (Battery Energy Storage System: BESS) อีก 2 โครงการ ปริมาณพลังไฟฟ้าเสนอขายรวม 72.26 เมกะวัตต์ จะดำเนินการลงนามสัญญาในลำดับต่อไปส่วนโครงการพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดินร่วมกับระบบกักเก็บพลังงาน (Battery Energy Storage System: BESS) อีก 2 โครงการ ปริมาณพลังไฟฟ้าเสนอขายรวม 72.26 เมกะวัตต์ จะดำเนินการลงนามสัญญาภายในปี 2567

ในด้าน บริษัท เบต้า เอ็นเนอร์ยี่ โซลูชั่น จำกัด เป็นบริษัทฯผู้นำในการพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีระบบกักเก็บพลังงานด้วยแบตเตอรี่สำหรับการจัดการพลังงานไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพและการประยุกต์ใช้กับในพัฒนาการผลิตแหล่ง กักเก็บพลังงานแบตเตอรี่ในประเทศไทย