พีทีที แอลเอ็นจี คว้า 2 รางวัลสุดยอดองค์กรคุณภาพมาตรฐานโลก "Thailand Quality Award 2023 & Leadership Excellence Award"

07 Mar 2024

นางสาวพิมพ์ภัทรา วิชัยกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลคุณภาพแห่งชาติ (Thailand Quality Award : TQA) ประจำปี 2566 ซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ กระทรวงอุตสาหกรรม ให้แก่ บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด จำนวน 2 รางวัล โดย นายวุฒิกร สติฐิต ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นต้นและก๊าซธรรมชาติ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วย นายรัตติกูล ปิยะวงค์วาณิชย์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด รับมอบรางวัล Thailand Quality Award 2023 และ Leadership Excellence Award ตามลำดับ ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย

พีทีที แอลเอ็นจี คว้า 2 รางวัลสุดยอดองค์กรคุณภาพมาตรฐานโลก "Thailand Quality Award 2023 & Leadership Excellence Award"

นายวุฒิกร เปิดเผยว่า บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด หนึ่งในบริษัทกลุ่ม ปตท. ที่ได้ก่อตั้งมาเป็นระยะเวลา 20 ปี มีภารกิจหลักเพื่อส่งเสริมเสถียรภาพและความมั่นคงทางพลังงานให้กับประเทศ ดำเนินธุรกิจจัดส่งก๊าซธรรมชาติที่ได้จากการเปลี่ยนสถานะ LNG เข้าสู่ระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ เพื่อเป็นเชื้อเพลิงให้กับภาคอุตสาหกรรมและโรงไฟฟ้าในการผลิตไฟฟ้า ด้วยความมุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศในการเป็นสถานีรับ - จ่ายก๊าซธรรมชาติเหลวในระดับสากล และเป้าหมายที่จะมุ่งสู่การเป็น LNG Regional Hub นั้น พีทีที แอลเอ็นจี ได้นำเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (TQA) มาใช้เป็นแนวทางหนึ่งในการพัฒนาและยกระดับการบริหารจัดการคุณภาพ จนบรรลุผลสำเร็จผ่านเกณฑ์มาตรฐานสูงสุด และคว้ารางวัลคุณภาพแห่งชาติ Thailand Quality Award 2023 ซึ่งถือเป็นรางวัลอันทรงเกียรติสูงสุดในการบริหารจัดการองค์กรทัดเทียมระดับมาตรฐานโลก พร้อมกันนี้ นายรัตติกูล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด ยังได้รับรางวัล Leadership Excellence Award ในฐานะผู้บริหารสูงสุดขององค์กร ที่เป็นผู้ผลักดันให้องค์กรนำเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติมาใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารองค์กรอย่างต่อเนื่อง อีกด้วย

"รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (TQA) ถือเป็นรางวัลที่สะท้อนให้เห็นถึงการบูรณาการมุมมองแนวคิดเชิงระบบ และการบริหารจัดการองค์กรในด้านต่างๆ ทัดเทียมมาตรฐานโลก ซึ่งเป็นผลยืนยันถึงความตั้งใจในการดำเนินงานที่สอดรับกับภารกิจและเป้าหมายของ พีทีที แอลเอ็นจี ควบคู่ไปกับการมีความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชนให้เติบโตไปด้วยกันอย่างยั่งยืน" นายวุฒิกร กล่าวเสริมในตอนท้าย