EXIM BANK คว้ารางวัล Leadership Excellence Award ในพิธีมอบรางวัลคุณภาพแห่งชาติ (Thailand Quality Award) ประจำปี 2566

07 Mar 2024

ดร.รักษ์ วรกิจโภคาทร กรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) รับรางวัล Leadership Excellence Award จากนางสาวพิมพ์ภัทรา วิชัยกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ประธานในพิธีมอบรางวัลคุณภาพแห่งชาติ (Thailand Quality Award : TQA) ครั้งที่ 22 ประจำปี 2566 จัดโดยคณะกรรมการรางวัลคุณภาพแห่งชาติ และสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ เพื่อมอบให้แก่ผู้บริหารองค์กรที่ยกระดับมาตรฐานการบริหารจัดการจนมีผลการดำเนินงานที่เป็นเลิศสะท้อนความสำเร็จเป็นที่ประจักษ์และโดดเด่น ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2567

EXIM BANK คว้ารางวัล Leadership Excellence Award ในพิธีมอบรางวัลคุณภาพแห่งชาติ (Thailand Quality Award) ประจำปี 2566

EXIM BANK ในฐานะสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐ สังกัดกระทรวงการคลัง มุ่งมั่นดำเนินพันธกิจและภารกิจ โดยสานพลังร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ทำหน้าที่ "มากกว่าธนาคาร" พร้อมยกระดับบทบาทสู่ Green Development Bank โดยใช้กรอบแนวคิดรางวัลคุณภาพแห่งชาติเป็นเครื่องมือสำคัญในการยกระดับการบริหารจัดการองค์กรและปรับปรุงพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ ขับเคลื่อนการพัฒนาองค์กร เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมไปพร้อมกันอย่างสมดุลและยั่งยืน