รางวัลแห่งความภูมิใจ "เอ็มมีเน้นซ์" คว้ารางวัลชนะเลิศธรรมาภิบาลดีเด่น ด้านการปฏิบัติต่อผู้บริโภค ประจำปี 2567

11 Mar 2024

บริษัท เอ็มมีเน้นซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ผู้นำนวัตกรรมทางการแพทย์ที่ตอบโจทย์ทุกความต้องการด้านสุขภาพภายใต้ปรัชญา คำมั่นสัญญาแห่งสุขภาพ "The Promise of Health ซึ่งเอ็มมีเน้นซ์นำมาเป็นหัวใจในการดำเนินธุรกิจเสมอมากว่า 50 ปี โดยเอ็มมีเน้นซ์ได้รับรางวัลชนะเลิศธรรมาภิบาลดีเด่น ด้านการปฏิบัติต่อผู้บริโภค ประจำปี 2567" จัดขึ้นภายใต้ความร่วมมือของ 4 สถาบันสำคัญ ได้แก่ ธนาคารแห่งประเทศไทย สมาคมธนาคารไทย สถาบันป๋วย อึ้งภากรณ์ และสถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เพื่อมอบรางวัลธรรมาภิบาลดีเด่นแห่งปี 2567 ให้กับผู้ประกอบการ ที่ดำเนินธุรกิจโดยยึดหลักคุณธรรมและจริยธรรมที่ดีต่อทั้งคู่ค้า ลูกค้า พนักงาน สังคมและสิ่งแวดล้อม ณ อาคารศูนย์การเรียนรู้ ธนาคารแห่งประเทศไทย

รางวัลแห่งความภูมิใจ "เอ็มมีเน้นซ์" คว้ารางวัลชนะเลิศธรรมาภิบาลดีเด่น ด้านการปฏิบัติต่อผู้บริโภค ประจำปี 2567

ด้วยวิสัยทัศน์การบริหารงานโดย คุณสุชานันท์ อัจฉริยสุชา กรรมการผู้จัดการ กลุ่มบริษัทเอ็มมีเน้นซ์ เพื่อให้คนไทยมีสุขภาพดี และได้รับบริการทางการแพทย์ที่ทัดเทียมกับนานาประเทศ เอ็มมีเน้นซ์จึงไม่ยึดผลกำไรเป็นเป้าหมายหลัก แต่เรามุ่งมั่นทำเพื่อผลประโยชน์ที่ดีที่สุดให้ผู้บริโภคมีสุขภาพที่ดี เอ็มมีเน้นซ์จึงปลูกฝังให้พนักงานทุกคนตระหนักถึงคุณค่าของการทำงานและต้องการเป็นองค์กรสุขภาพดี (Healthy organization) โดยทุกคนต้องมีทิศทางและเป้าหมายในการทำงานเดียวกัน มีความเป็นผู้นำที่แข็งแกร่ง มีการสื่อสารที่ชัดเจน และที่สำคัญ ความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงานต้องได้รับการสนับสนุน รวมถึงสวัสดิการต่าง ๆ ที่ดีในการทำงาน

ด้วยความภาคภูมิใจในรางวัลธรรมาภิบาล ด้านการปฏิบัติต่อผู้บริโภคดีเด่น ประจำปี 2567 เอ็มมีเน้นซ์จะมุ่งมั่น ตั้งใจ พัฒนาสินค้าที่มีคุณภาพ และพัฒนาช่องทางการสื่อสารที่ใกล้ชิดลูกค้ายิ่งขึ้น เพื่อให้ลูกค้าได้ใช้สินค้าที่มีคุณภาพ และจะเป็นกำลังสำคัญในการร่วมพัฒนาระบบสาธารณสุขและการแพทย์ในประเทศไทยให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

รายละเอียดเพิ่มเติมติดตามได้ที่ : https://www.facebook.com/eminencethailand