เขตปทุมวัน-พม.-ตำรวจร่วมแก้ปัญหาคนเร่ร่อน ขอทานตามแนวสถานีรถไฟฟ้าในพื้นที่

11 Mar 2024

นางสาวสุขวิชญาณ์ นสมทรง ผู้อำนวยการเขตปทุมวัน กทม.กล่าวถึงการประสานความร่วมมือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดระเบียบพื้นที่และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนที่พักอาศัยในพื้นที่เขตปทุมวัน ทั้งปัญหาขอทานและคนเร่ร่อนในพื้นที่ว่า ที่ผ่านมาสำนักงานเขตฯ ได้จัดเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทศกิจและฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคมบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ สถานีตำรวจนครบาล (สน.) ปทุมวัน สน.ลุมพินี และกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ร่วมกันแก้ไขปัญหาคนเร่ร่อนและขอทานบริเวณแนวสถานีรถไฟฟ้าในพื้นที่เขตปทุมวัน โดยลงพื้นที่เก็บประวัติข้อมูล กรณีเป็นคนไทย พม.ได้ช่วยเหลือเยียวยาตามความเหมาะสม หากเป็นชาวต่างชาติ เจ้าหน้าที่ตำรวจได้จัดทำประวัติและประสานความร่วมมือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องผลักดันส่งกลับประเทศ ทั้งนี้ สำนักงานเขตฯ ได้จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจตรวจตรา กวดขัน คนเร่ร่อน ขอทาน รวมทั้งความเป็นระเบียบเรียบร้อยของพื้นที่ ตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2535 ตลอดจนเฝ้าระวังมิให้กลุ่มคนเร่ร่อนและขอทานกลับมาในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง

เขตปทุมวัน-พม.-ตำรวจร่วมแก้ปัญหาคนเร่ร่อน ขอทานตามแนวสถานีรถไฟฟ้าในพื้นที่

เขตปทุมวัน-พม.-ตำรวจร่วมแก้ปัญหาคนเร่ร่อน ขอทานตามแนวสถานีรถไฟฟ้าในพื้นที่