นักคิดสาธิตรำไพฯ โชว์ผลงานสุดเจ๋ง! โครงการแสดงผลงาน PBL

11 Mar 2024

"นักเรียนตัวจิ๋ว หัวใจนักคิด" โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี จัดโครงการกิจกรรมการแสดงผลงาน PBL ประจำปีการศึกษา 2566 เวทีแห่งการแสดงผลงานสุดสร้างสรรค์ของนักเรียนระดับเตรียมอนุบาล อนุบาล และประถมศึกษา

นักคิดสาธิตรำไพฯ โชว์ผลงานสุดเจ๋ง! โครงการแสดงผลงาน PBL

ณ หอประชุมสิริรำไพพรรณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี จัดโครงการกิจกรรมการแสดงผลงาน PBL ประจำปีการศึกษา 2566 เวทีแห่งการแสดงผลงานสุดสร้างสรรค์ของนักเรียนระดับเตรียมอนุบาล อนุบาล และประถมศึกษาบรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความคึกคัก นักเรียนแต่ละชั้นปีต่างนำผลงาน PBL ของตัวเองมาจัดแสดง ผ่านนิทรรศการและการแสดงในรูปแบบต่างๆ สะท้อนให้เห็นถึงพัฒนาการด้านการเรียนรู้แบบบูรณาการ เน้นการเรียนรู้ร่วมกันจากธรรมชาติ สู่การลงมือปฏิบัติจริง โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกชัย กิจเกษาเจริญ รองอธิการบดี ด้านกิจการนักศึกษา เป็นประธานในพิธี พร้อมกล่าวให้โอวาทแก่นักเรียนทุกระดับชั้นผศ.ดร.วิวัฒน์ เพชรศรี รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียน กล่าวว่า "โครงการนี้จัดขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงความสามารถตนเอง ฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์ การแก้ปัญหา การทำงานเป็นทีม ลงมือทำจริง และสร้างผลงานอย่างมีประสิทธิภาพ ผลงานที่นำเสนอจึงมีความหลากหลาย สะท้อนให้เห็นถึงความคิดสร้างสรรค์ ความสนใจ และความสามารถของนักเรียนในแต่ละระดับชั้น"ผลงานที่จัดแสดงล้วนน่าสนใจ เต็มไปด้วยความคิดสร้างสรรค์และไอเดียที่สดใหม่ สะท้อนให้เห็นถึงพัฒนาการด้านต่างๆ ของนักเรียน ไม่ว่าจะเป็นด้านภาษา คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา และศิลปะ โครงการนี้ถือเป็นเวทีสำคัญที่ช่วยให้นักเรียนได้เรียนรู้และเติบโต เป็นการส่งเสริมให้เด็กๆ กล้าแสดงออก คิดวิเคราะห์ และทำงานอย่างสร้างสรรค์ เป็นการต่อยอดสู่การเรียนรู้ในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพอยากติดตามผลงานสุดเจ๋งของเด็ก ๆ สามารถติดตามข่าวสารของโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีได้ที่ https://www.facebook.com/satitprbru

นักคิดสาธิตรำไพฯ โชว์ผลงานสุดเจ๋ง! โครงการแสดงผลงาน PBL