รมว.ศธ ปลี้ม สอศ. รับมอบสื่อการเรียนการสอน ระบบติดตามการใช้พลังงาน คิดวิเคราะห์ บำรุง รักษา แบบ IOT ล้ำสมัย ที่สุดในอาเซียน นำร่อง 9 ว.เทคนิค

29 Feb 2024

เมื่อวานนี้ (28 กุมภาพันธ์ 2567) พลตำรวจเอก เพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) เป็นประธานการประชุมพร้อมมอบนโยบายคณะอนุกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา (อ.กรอ.อศ.) กลุ่มอาชีพพลังงานและพลังงานทดแทน และรับมอบสื่อการเรียนการสอนระบบติดตามการใช้พลังงานและความปลอดภัยอัจฉริยะ โดยมี นายยศพล เวณุโกเศศ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กอศ.) นายปรีดา บุญศิลป์ ประธานคณะ อ.กรอ.อศ. กลุ่มอาชีพพลังงานและพลังงานทดแทน นายสง่า แต่เชื้อสาย ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา นายณรงค์ชัย เจริญรุจิทรัพย์ ผู้อำนวยการสำนักความร่วมมือ นายประจักษ์ กิตติรัตนวิวัฒน์ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท เจริญชัยหม้อแปลงไฟฟ้า จำกัด และผู้บริหารสถานศึกษา ผู้เกี่ยวข้อง ร่วมงาน ณ โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ สยาม สแควร์ กรุงเทพมหานคร

รมว.ศธ ปลี้ม สอศ. รับมอบสื่อการเรียนการสอน ระบบติดตามการใช้พลังงาน คิดวิเคราะห์ บำรุง รักษา แบบ IOT ล้ำสมัย ที่สุดในอาเซียน นำร่อง 9 ว.เทคนิค

พลตำรวจเอก เพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) กล่าวว่า ในนามของกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) มีความรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับเกียรติมาเป็นประธานและรับมอบสื่อการเรียนการสอนระบบติดตามการใช้พลังงานและความปลอดภัยอัจฉริยะ ระบบ IOT ให้กับสถานศึกษาทั้ง 9 แห่ง ขอชื่นชม บริษัท เจริญชัยหม้อแปลงไฟฟ้า จำกัด คณะอนุกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา (อ.กรอ.อศ.) กลุ่มอาชีพพลังงานและพลังงานทดแทน และ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ที่ร่วมกันสนับสนุน ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาด้วยเทคโนโลยีทันสมัย และนำนโยบายการศึกษาของรัฐมนตรีด้านการส่งเสริมบทบาทภาคเอกชนให้มีส่วนร่วมการจัดการอาชีวศึกษา

โดย ศธ. ให้ความสำคัญกับการจัดการอาชีวศึกษาร่วมกับสถานประกอบการเป็นหนึ่งในกลยุทธ์ของการพัฒนาประเทศ โดยการยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องและเชื่อมโยงกับสถานประกอบการ ซึ่ง อ.กรอ.อศ. เป็นภาคีเครือข่ายที่สำคัญในการจัดการอาชีวศึกษาให้มีสมรรถนะวิชาชีพ และอุปกรณ์ที่เป็น สื่อการเรียนการสอน เน้นรูปแบบการเรียนรู้สู่การปฏิบัติจริง (Learning by Doing) เพื่อสร้างสมรรถนะอาชีพและทักษะชีวิตให้ผู้สำเร็จอาชีวศึกษา มีความพร้อมเข้าสู่โลกอาชีพได้ทันต่อความต้องการกำลังคนของประเทศ หรือเป็นผู้ประกอบการได้ มีรายได้ระหว่างเรียน จบแล้วมีงานทำ (Learn to Earn) และเกิดผลสัมฤทธิ์ในการดำเนินงานอย่างแท้จริง

"ผมขอขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการสร้างพลังร่วมกันในการขับเคลื่อนและพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาให้เกิดผลสำเร็จในการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาสมรรถนะสูง ตอบโจทย์การพัฒนาประเทศสู่ประเทศ ตอบสนองนโยบาย "เรียนดี มีความสุข" ต่อไป"

ด้าน นายยศพล เวณุโกเศศ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กอศ.) กล่าวสนับสนุนความร่วมมือ ว่า สอศ. ได้มีนโยบายการพัฒนาอาชีวศึกษา ยกระดับคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษาสมรรถนะสูง เร่งขับเคลื่อนความร่วมมือกับภาคเอกชน โดย อ.กรอ.อศ. กลุ่มอาชีพพลังงานและพลังงานทดแทน ได้ดำเนินการผลักดันการจัดการอาชีวศึกษา โดยส่งเสริมการมีส่วนร่วมผลิตกำลังคนอาชีวศึกษาสมรรถนะวิชาชีพตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ ซึ่งในวันนี้ได้ให้การสนับสนุนสื่อการเรียนการสอนระบบติดตามการใช้พลังงานและความปลอดภัยอัจฉริยะ ระบบ IOT (Smart Energy Monitoring System & Safety System) จากบริษัท เจริญชัยหม้อแปลงไฟฟ้า จำกัด ที่มอบให้กับสถานศึกษา สังกัด สอศ. จำนวน 9 แห่ง ได้แก่ วิทยาลัยเทคนิคเลย วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ วิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ และวิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ ซึ่งระบบติดตามการใช้พลังงานและความปลอดภัยอัจฉริยะ ได้รับรางวัลจากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) จึงนับว่าเป็นสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัยแบบ Real Time

โดย สอศ. มุ่งหวังให้ผู้เรียนสาขาเทคนิคพลังงาน ได้รับการพัฒนาและยกระดับสมรรถนะวิชาชีพที่มีการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีที่สมัยใหม่ สอดคล้องและตรงกับความต้องการของภาคประกอบการ เป็นกำลังคนอาชีวศึกษาสมรรถนะสูงเพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรม เศรษฐกิจของประเทศต่อไป

รมว.ศธ ปลี้ม สอศ. รับมอบสื่อการเรียนการสอน ระบบติดตามการใช้พลังงาน คิดวิเคราะห์ บำรุง รักษา แบบ IOT ล้ำสมัย ที่สุดในอาเซียน นำร่อง 9 ว.เทคนิค