NPS สนับสนุนการศึกษาเยาวชน โรงเรียนห้วยน้ำใส ต. คู้ยายหมี

01 Mar 2024

บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) - NPS สนับสนุนการศึกษาของเยาวชน มอบกระดาษ A4 ให้แก่โรงเรียนห้วยน้ำใส ตำบลคู้ยายหมี อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา สำหรับจัดทำสื่อการเรียนการสอน ใบงานทักษะความรู้ต่าง ๆ เป็นการเสริมศักยภาพด้านทรัพยากรทางการศึกษา แก่โรงเรียนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า เพื่อให้นักเรียนและบุคลากรภายในโรงเรียนนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการศึกษาของนักเรียนต่อไป

NPS สนับสนุนการศึกษาเยาวชน โรงเรียนห้วยน้ำใส ต. คู้ยายหมี