ม.ร. รับสมัครนักศึกษา TCAS 67 รอบโควตา

21 Feb 2024

มหาวิทยาลัยรามคำแหง เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี ผ่านระบบ TCAS 2567 รอบโควตา จำนวน 8 คณะ 27 สาขาวิชา ตั้งแต่บัดนี้ - 17 เมษายน 2567 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ม.ร. รับสมัครนักศึกษา TCAS 67 รอบโควตา

-คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต รับสมัครจำนวน 5 สาขาวิชาสาขาวิศวกรรมโยธา สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ และสาขาวิศวกรรมพลังงาน รายละเอียด โทร. 02-310-8570 , www.eng.ru.ac.th

-คณะทัศนมาตรศาสตร์ หลักสูตรทัศนมาตรศาสตรบัณฑิต หลักสูตร 6 ปี รายละเอียด โทร. 02-310-8906, 02-310-8914 , www.opto.ru.ac.th

-คณะสาธารณสุขศาสตร์ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชนหลักสูตร 4 ปี รายละเอียด โทร. 02-310-8928 , www.publichealth.ru.ac.th

-คณะสื่อสารมวลชน หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาพยนตร์ดิจิทัลและสื่อสร้างสรรค์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2565) รายละเอียด โทร. 02-310-8979 , www.mac.ru.ac.th/dfc

-คณะศิลปกรรมศาสตร์ หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต เปิดรับสมัครจำนวน 2 สาขาวิชาสาขาวิชาดนตรีสากล และสาขาวิชาดนตรีและนาฏกรรม รายละเอียด โทร. 02-310-8296 , www.fa.ru.ac.th?

-คณะวิทยาศาสตร์ เปิดรับสมัครจำนวน 2 หลักสูตร

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต รับสมัคร จำนวน 13 สาขาวิชา สาขาคณิตศาสตร์ สาขาวิชาสถิติศาสตร์และวิทยาการจัดการข้อมูล สาขาเคมี สาขาฟิสิกส์ สาขาชีววิทยา สาขาวิชาเทคโนโลยีวัสดุ สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม สาขาวิชาเทคโนโลยีเกษตร และสาขาเคมีเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ

หลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต รับสมัคร จำนวน 1 สาขาวิชา สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย รายละเอียด โทร. 02-310-8411 , www.sci.ru.ac.th

-คณะเศรษฐศาสตร์ หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต รายละเอียด โทร. 02-310-8534 , www.eco.ru.ac.th??????

สถาบันการศึกษานานาชาติ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต รับสมัครจำนวน 2 สาขาวิชาสาขาวิชาสื่อและนวัตกรรมการสื่อสารระดับโลก (หลักสูตรนานาชาติ) และสาขาวิชาภาษาอังกฤษ (หลักสูตรนานาชาติ) รายละเอียด www.iis.ru.ac.th

ประกาศผลการคัดเลือก วันที่ 2 พฤษภาคม 2567 และสามารถยืนยันสิทธิ์ได้ในวันที่ 2 - 3 พฤษภาคม 2567 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการรับสมัคร TCAS 2567 ของมหาวิทยาลัยรามคำแหง ได้ที่ https://tcas.ru.ac.th/