ทีมเคทีซี Outsource Sales Distribution จัดโครงการ Love & Share ตลอด 12 ปี มอบเงินบริจาคสู่สังคมกว่า 4 ล้านบาท

23 Feb 2024

"เคทีซี" หรือ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) โดยแผนก KTC Outsource Sales Distribution ได้ริเริ่มโครงการ Love & Share "รักและแบ่งปัน" มาตั้งแต่ปี 2555 จากจุดเริ่มต้นที่เป็นความตั้งใจจากกลุ่มพนักงานที่ต้องการระดมเงินสมทบทุนช่วยเหลือชีวิตเพื่อนพนักงานในแผนกฯ ที่ประสบอุบัติเหตุ ต่อมาจึงเกิดแนวคิดที่จะขยายการระดมทุนให้ภาคสังคมเพื่อช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส ผ่านองค์กรต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นโรงเรียน มูลนิธิ จนถึงสถานพยาบาลที่ขาดแคลนงบประมาณในการสร้างอาคารผู้ป่วยและอุปกรณ์การแพทย์ เพื่อร่วมส่งต่อพลังแห่งการให้ ในการต่อลมหายใจแก่ผู้ป่วยหนักที่ยากไร้ สร้างความหวังและการดำรงชีวิตอย่างมีคุณภาพแก่สังคม โดยผู้มีจิตศรัทธาที่ร่วมบริจาคฯ มาจากหลายกลุ่มอาชีพ ไม่ว่าจะเป็นผู้บริหาร พนักงาน และผู้แนะนำผลิตภัณฑ์ทางการเงินเคทีซี อีกทั้งกลุ่มบุคคลทั่วไป และกลุ่มบริษัทกัลยาณมิตร ที่ได้ร่วมจิตอาสาช่วยกันระดมเงินบริจาค ให้ โครงการ Love & Share "รักและแบ่งปัน" มาอย่างต่อเนื่อง เป็นประจำทุกๆ ปี จนถึงปัจจุบันเป็นปีที่ 12 โดยที่ผ่านมาได้ร่วมบริจาคสมทบทุนให้กับโรงเรียนบ้านหมูสี / วัดพระบาทน้ำพุ / บ้านนนทภูมิปากเกร็ด / โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ / มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย / ศิริราชมูลนิธิ / โรงพยาบาลจักษุบ้านแพ้ว / มูลนิธิรามาธิบดีฯ และโรงพยาบาลราชวิถี รวมจำนวนเงินที่บริจาคทั้งสิ้น 4,600,508 บาท (สี่ล้านหกแสนห้าร้อยแปดบาทถ้วน) นอกจากการร่วมบริจาคเงินแล้ว การจำหน่ายของที่ระลึก Love & Share ในแต่ละปี ได้แก่ เสื้อ และกระเป๋า Love & Share ยังเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ช่วยสร้างสีสัน ในการระดมเงินทุนที่สำคัญเช่นกัน

ทีมเคทีซี Outsource Sales Distribution จัดโครงการ Love & Share ตลอด 12 ปี มอบเงินบริจาคสู่สังคมกว่า 4 ล้านบาท

ล่าสุดโครงการ Love & Share "รักและแบ่งปัน"ได้มอบเงินช่วยเหลือผ่านมูลนิธิรามาธิบดีฯ โดยมี นางสาวสุรางค์ มงคลอารีย์พงษ์ (กลางขวา) และทีมงานบริหารช่องทางการขาย "เคทีซี" หรือ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) เป็นตัวแทนมอบเงินบริจาคจำนวน 1,009,999 บาท (หนึ่งล้านเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทถ้วน) จากการจัดกิจกรรม "ทุกบาทต่อลมหายใจ ทุกการให้ต่อชีวิต" เพื่อก่อสร้างอาคารผู้ป่วยและจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์นายแพทย์สุรเดช หงส์อิง (กลางซ้าย) กรรมการบริหารมูลนิธิรามาธิบดี ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นผู้รับมอบ