DMT ได้รับประกาศเกียรติคุณและป้ายตราสัญลักษณ์ GOOD LABOUR Practices- GLP จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

12 Feb 2024

เมื่อเร็วๆ นี้ ดร.ศักดิ์ดา พรรณไวย (ซ้าย) กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน) หรือ DMT รับมอบใบประกาศเกียรติคุณและป้ายตราสัญลักษณ์แนวปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดี (Good Labour Practices: GLP) จากนางเพลินนภา ธนีรมย์ (ขวา) ผู้อำนวยการสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 9 เพื่อแสดงว่าบริษัทฯ ได้แสดงความมุ่งมั่นการนำหลักการแนวปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดี และไม่ละเมิดสิทธิแรงงงาน ณ บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน) นับเป็นใบประกาศเกียรติคุณอันทรงเกียรติที่บริษัทฯ ได้รับ ถือเป็นการตอกย้ำถึงการห่วงใย ใส่ใจ และมุ่งมั่นในการสร้างโอกาสและความก้าวหน้าในหน้าที่การงานให้แก่พนักงาน โดยให้ผลตอบแทนที่เป็นธรรมแก่พนักงานทุกคน เพราะบริษัทฯ มุ่งพัฒนานำคุณค่าสู่สังคม

DMT ได้รับประกาศเกียรติคุณและป้ายตราสัญลักษณ์ GOOD LABOUR Practices- GLP จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน