กทม.เร่งตรวจสอบความปลอดภัยป้ายโฆษณา-ต้นไม้ใหญ่ รองรับสถานการณ์พายุฤดูร้อน

12 Feb 2024
นายธวัชชัย นภาศักดิ์ศรี ผู้อำนวยการสำนักการโยธา (สนย.) กทม.กล่าวถึงการเตรียมความพร้อมรองรับพายุฤดูร้อนในช่วงกลางเดือน ก.พ.และ มี.ค.67 ที่อาจส่งผลกระทบต่อพื้นที่กรุงเทพฯ ว่า สนย.ได้ประสานเจ้าของอาคารตรวจสอบป้ายโฆษณาขนาดใหญ่ในพื้นที่กรุงเทพฯ รวมทั้งตรวจสอบความปลอดภัยของอาคารและสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากเหตุฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงจากอิทธิพลพายุฤดูร้อน หากเป็นป้ายโฆษณาขนาดใหญ่ ต้องควบคุมป้ายให้เกิดความมั่นคงแข็งแรงและความปลอดภัยในการใช้ป้าย ตามกฎกระทรวงว่าด้วยการควบคุมป้าย หรือสิ่งที่สร้างขึ้นสำหรับติด หรือตั้งป้ายตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร พ.ศ.2558 ซึ่งได้กำหนดการรับน้ำหนัก ความต้านทาน และความคงทนให้เป็นไปตามมาตรฐานของกรมโยธาธิการและผังเมือง หรือมาตรฐานที่คณะกรรมการควบคุมอาคารรับรอง หากเป็นป้ายที่ได้ก่อสร้างแล้วเสร็จเกินหนึ่งปี เจ้าของป้ายต้องจัดให้มีผู้ตรวจสอบ ตามมาตรา 32 ทวิ แห่งพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 ประกอบกฎกระทรวงกำหนดคุณสมบัติเฉพาะของผู้ตรวจสอบ หลักเกณฑ์การขอขึ้นทะเบียนและการเพิกถอนการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจสอบและหลักเกณฑ์การตรวจสอบอาคาร พ.ศ.2548
กทม.เร่งตรวจสอบความปลอดภัยป้ายโฆษณา-ต้นไม้ใหญ่ รองรับสถานการณ์พายุฤดูร้อน

ขณะเดียวกันได้ประสานสำนักงานเขตทั้ง 50 เขต เตรียมพร้อมป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากป้ายล้ม โดยกำชับเจ้าของป้ายขนาดใหญ่ให้ตรวจสอบการใช้งานและความมั่นคงแข็งแรงของป้าย หากเป็นป้ายถูกกฎหมาย แต่มีสภาพเก่า ชำรุด อันอาจก่อให้เกิดภยันตราย ต้องมีคำสั่งให้เจ้าของป้ายดำเนินการแก้ไข หรือให้รื้อถอน และดำเนินคดีกับเจ้าของป้ายที่ฝ่าฝืนกฎหมายอย่างเคร่งครัด รวมทั้งเร่งรัดการรื้อถอน นอกจากนี้ ยังได้ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนอยู่ห่างจากป้ายโฆษณาที่อาจล้ม หรือหักโค่นขณะเกิดพายุฝนฟ้าคะนอง พร้อมจัดเตรียมเครื่องมือกล เพื่อป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่เกิดจากป้ายนายประพาส เหลืองศิรินภา ผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม (สสล.) กทม.กล่าวว่า สสล.ได้แจ้งเตือนสำนักงานเขตทั้ง 50 เขต ที่รับผิดชอบดูแลบำรุงรักษาต้นไม้ใหญ่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบความสมบูรณ์แข็งแรงของต้นไม้ใหญ่และความมั่นคงแข็งแรงของอุปกรณ์ค้ำยันต้นไม้ใหญ่ในพื้นที่สาธารณะที่อาจมีผลกระทบกับประชาชนหากเกิดเหตุต้นไม้หัก โค่นล้มจากพายุ ฝนตกหนัก ลมกระโชกแรง โดยเฉพาะต้นไม้บริเวณถนน ทางเท้า หรือสวน 15 นาที ในย่านชุมชน หากพบกิ่งไม้แห้ง ผุ กิ่งหัก กิ่งเป็นโรค หรือพุ่มใบหนาทึบไม่สมดุลกับระบบรากและขนาดลำต้นให้เร่งตัดแต่ง หรือสางโปร่งให้ลมผ่านได้ ไม่ต้านลมจนเป็นเหตุให้โค่นล้ม หากพบลำต้นเอนเอียงให้ค้ำยัน หรือตัดแต่งลดน้ำหนักพุ่มใบตามหลักรุกขกรรม เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในช่วงที่มีพายุฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงจากพายุฤดูร้อนนอกจากนั้น ได้เตรียมความพร้อมหน่วยเร่งด่วนออกปฏิบัติงานแก้ไขระงับเหตุต้นไม้หัก โค่นล้มกีดขวางถนนและการจราจร หรือกระทบต่อบ้านเรือนทรัพย์สินของประชาชน เพื่อเปิดการสัญจร ช่วยเหลือ บรรเทาความเดือดร้อนประชาชนโดยเร็วที่สุด รวมทั้งประสานแจ้งกรณีมีประกาศเตือนจากกรมอุตุนิยมวิทยาให้สำนักงานเขตทั้ง 50 เขต เตรียมจัดเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการเร่งด่วนฉุกเฉิน 24 ชั่วโมง เพื่อเพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาต้นไม้ล้ม กิ่งไม้หักกีดขวางถนนตามที่ได้รับแจ้งเหตุผ่านทางโทรศัพท์ หรือระบบ Traffy Fondue หรือสื่อออนไลน์ และเตรียมเครื่องมือ อุปกรณ์ และยานพาหนะให้พร้อมออกปฏิบัติงานตลอด 24 ชั่วโมง ทั้งนี้ หากพบต้นไม้อยู่ในสภาพเสี่ยงโค่นล้ม หรือระสายไฟฟ้า สามารถแจ้งได้ที่สำนักงานเขตพื้นที่ หรือสายด่วน กทม.1555 หรือระบบ Traffy Fondue เพื่อให้เจ้าหน้าที่เข้าไปตัดแต่งต้นไม้ กิ่งไม้ รวมถึงเก็บกวาดกิ่งไม้ หรือต้นไม้ที่หักโค่นกีดขวางในที่สาธารณะ โดยหากประชาชนประสงค์ขอรับบริการตัดแต่งต้นไม้ในบ้าน สามารถติดต่อได้ที่ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ สำนักงานเขตพื้นที่ ซึ่งมีอัตราค่าบริการตามระเบียบที่ กทม.กำหนดไว้

กทม.เร่งตรวจสอบความปลอดภัยป้ายโฆษณา-ต้นไม้ใหญ่ รองรับสถานการณ์พายุฤดูร้อน