มหาวิทยาลัยรามคำแหง จัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตร รุ่นที่ 48

14 Feb 2024

มหาวิทยาลัยรามคำแหง จะมีพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564-2565 (รุ่นที่ 48) ระหว่างวันที่ 6 - 8 มีนาคม 2567 รวม 3 วัน ทั้งรอบเช้าและรอบบ่าย ณ อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช โดยมีผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร จำนวนรวม 16,854 ราย แยกเป็น ปริญญาเอก 97 ราย ปริญญาโท 3,603 ราย และปริญญาตรี 13,154 ราย

มหาวิทยาลัยรามคำแหง จัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตร รุ่นที่ 48

กำหนดซ้อมใหญ่ ระหว่างวันที่ 28 - 29 กุมภาพันธ์ และ 1 มีนาคม 2567 บัณฑิตรายงานตัวที่ อาคารกงไกรลาศ (KLB) รอบเช้า เวลา 06.00 - 07.00 น. รอบบ่าย เวลา 09.00 - 10.00 น. วันฝึกซ้อมใหญ่ให้บัณฑิตแต่งกายสวมครุยวิทยฐานะเหมือนวันพิธีจริง ผู้ไม่เข้ารับการฝึกซ้อมใหญ่จะถือว่าสละสิทธิ์ในการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร (ส่วนการฝึกซ้อมย่อยเป็นไปตามที่แต่ละคณะฯ โครงการพิเศษ และสาขาวิทยบริการฯ กำหนดเอง)

รายละเอียดดูได้จาก www.ru.ac.th สอบถามเพิ่มเติมที่คณะ โทร.02-310-8000 ต่อคณะที่สังกัด บัณฑิตวิทยาลัย โทร.02-310-8560-64 www.grad.ru.ac.th โครงการปรัชญาดุษฎีบัณฑิตฯ โทร. 02-3108566-7, 02-310-8549 www.phd.ru.ac.th Facebook : PR Ramkhamhaeng University Line : @rutoday

มหาวิทยาลัยรามคำแหง จัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตร รุ่นที่ 48