SME D Bank เปิดตัวจักรยานยนต์ไฟฟ้าสำหรับใช้รับ-ส่งเอกสาร ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนฯ ตอบโจทย์ขับเคลื่อนองค์กรแห่งความยั่งยืน

16 Feb 2024

ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) หรือ SME D Bank ขับเคลื่อนองค์กรตามแนวทางแห่งความยั่งยืน คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล หรือ ESG (Environmental , Social and Governance) ด้วยการเปิดตัว "โครงการจักรยานยนต์ไฟฟ้า ธพว. EV.BCG" โดยรถจักรยานยนต์ทั้งหมดที่ใช้รับและส่งเอกสารของธนาคารทุกคันจะเป็น "รถจักรยานยนต์ไฟฟ้า" ซึ่งจะช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สู่ธรรมชาติได้ทั้งปีกว่า 28276.39 kg CO2e/kg และยังเป็นส่วนหนึ่งในการลดมลพิษที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม นอกจากนั้น ยังช่วยดูแลสุขภาพของประชาชน อีกทั้ง สนับสนุน "เป้าหมาย Net Zero 2065" สู่การเติบโตที่ยั่งยืนของประเทศไทยในเวทีโลก ด้วย

SME D Bank เปิดตัวจักรยานยนต์ไฟฟ้าสำหรับใช้รับ-ส่งเอกสาร ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนฯ ตอบโจทย์ขับเคลื่อนองค์กรแห่งความยั่งยืน

นอกจากนี้ SME D Bank ยังดำเนินโครงการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนอื่น ๆ ต่อเนื่อง เช่น โครงการเปลี่ยนหลอดประหยัดไฟ โครงการติดตั้งโซลาร์เซลล์สำหรับให้แสงสว่างในพื้นที่จอดรถอาคารสำนักงานใหญ่ การติดตั้งเซนเซอร์ปิดไฟอัตโนมัติเมื่อไม่ใช้งาน โครงการลดการใช้กระดาษ โครงการเปลี่ยนเครื่องพิมพ์ โครงการ e-Office ระบบรับ-ส่งเอกสารภายใน และการลงลายมือชื่อด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โครงการลดขยะและกำจัดขยะอิเล็กทรอนิกส์ และโครงการรณรงค์สร้างความรู้ความเข้าใจและความร่วมมือด้านความยั่งยืนของบุคลากรทั้งองค์กร