อักษร เอ็ดดูเคชั่น ตอบรับนโยบาย สพฐ. มุ่งสร้างห้องเรียนแบบ Active Learning สู่สมรรถนะ ชวนครูร่วมแบ่งปันแผนการสอนในโครงการ "ร่วมแชร์ 100 แผนฯ สร้างแรงบันดาลใจ"

16 Feb 2024

อักษร เอ็ดดูเคชั่น ผู้นำด้านนวัตกรรมและสื่อการเรียนรู้เพื่อทักษะผู้เรียนแห่งโลกยุคใหม่  สอดรับนโยบาย สพฐ. และเล็งเห็นถึงความสำคัญในการใช้แผนการสอนที่หลากหลายเพื่อให้เหมาะสมกับธรรมชาตวิชารวมถึงบริบทของผู้เรียน ริเริ่มโครงการแบ่งปันการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Active Learning สู่สมรรถนะ ในหัวข้อ "ร่วมแชร์ 100 แผนฯ สร้างแรงบันดาลใจ" ชวนครูทุกสังกัดทั่วประเทศส่งแผนการสอนเพื่อร่วมคัดเลือกตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำหนด Active Learning หรือ การจัดการเรียนรู้เชิงรุก ถือเป็นการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นไปที่ "กระบวนการเรียนรู้" มากกว่า "เนื้อหาวิชา" เพื่อช่วยให้ผู้เรียนสามารถเชื่อมโยงความรู้ หรือสร้างองค์ความรู้ให้เกิดขึ้นได้ด้วยการลงมือปฏิบัติจริง โดยมีวิธีการเรียนการสอนที่หลากหลาย 

อักษร เอ็ดดูเคชั่น ตอบรับนโยบาย สพฐ. มุ่งสร้างห้องเรียนแบบ Active Learning สู่สมรรถนะ ชวนครูร่วมแบ่งปันแผนการสอนในโครงการ "ร่วมแชร์ 100 แผนฯ สร้างแรงบันดาลใจ"

โครงการ "ร่วมแชร์ 100 แผนฯ สร้างแรงบันดาลใจ" ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากครูไทยทั่วประเทศ มีผู้ส่งแผนฯ เข้าร่วมการพิจารณาทั้งสิ้นกว่า 600 แผนฯ จาก 77 จังหวัด ครบทั้ง 8 กลุ่มสาระฯ ตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 ซึ่งทุกแผนฯ ที่ได้รับคัดเลือกจะต้องผ่านการประเมินคุณภาพ และมาตรฐานจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และต้องมีองค์ประกอบครบถ้วนตามกระบวนการเรียนรู้แบบ Active Learning เพื่อนำไปปรับใช้ได้จริงในห้องเรียน โดยทางอักษร เอ็ดดูเคชั่นเปิดให้ครูท่านอื่น ๆ สามารถดาวน์โหลดแผนฯ นำไปปรับใช้ในห้องเรียนผ่านทางเว็บไซต์ www.aksorn.com/100LessonPlan ส่งผลให้ครูทั่วประเทศมีส่วนร่วมกับแผนฯ ในโครงการมากกว่า 50,000 ครั้ง นับว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีที่จะช่วยผลักดันให้ห้องเรียนทั่วประเทศไทยได้กลายเป็นห้องเรียนแบบ Active Learning 

คุณตะวัน เทวอักษร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อักษร เอ็ดดูเคชั่น จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า "รู้สึกดีใจและขอขอบคุณที่ครูไทยตื่นตัวในการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning เป็นการขับเคลื่อนและยกระดับการศึกษา พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน ส่งผลให้ครูและนักเรียนได้เกิดการเรียนรู้ไปพร้อม ๆ กัน นอกจากนี้โครงการ 100 แผนฯ ยังทำให้เราได้ค้นพบครูไทยที่มีศักยภาพมากมายและพร้อมจะส่งเสริมการศึกษาไทยให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน นอกจากนี้การสอนแบบ Active Learning ยังส่งผลให้เด็กไทยเกิดแรงบันดาลใจในการเรียนรู้ คิดเป็น แก้ปัญหาได้ นำองค์ความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้จนเกิดเป็นนวัตกรรมใหม่ ส่งเสริมให้กลายเป็นพลเมืองที่สมบูรณ์และกำลังสำคัญของชาติต่อไป"

จากการสัมภาษณ์ครูที่ผ่านเกณฑ์พิจารณา โดยรวมได้บอกว่า ไม่มีการสอนใดที่ดีที่สุด ขึ้นอยู่กับบริบทของห้องเรียนและจุดประสงค์ของการเรียนรู้ในเรื่องนั้น ๆ ผู้สอนต้องเลือกรูปแบบการสอนที่หลากหลายเพื่อให้เด็ก ๆ ได้สามารถสร้างประสบการณ์เรียนรู้ได้ด้วยตัวเอง และคาดหวังว่าแผนนี้จะสามารถส่งต่อเป็นแรงบันดาลใจให้ครูไทยทั่วประเทศเพื่อจุดประกายวิธีการสอนใหม่ ๆ อันจะนำไปสู่การสร้างสมรรถนะให้ผู้เรียนเกิดเป็นทักษะที่พร้อมรับกับโลกยุคใหม่ได้ในอนาคต

อักษร เอ็ดดูเคชั่นได้ตระหนักและเล็งเห็นการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนจากการส่งเสริมให้ผู้เรียนสร้างสรรค์ความรู้และเป็นเจ้าของการเรียนรู้ด้วยตัวเองผ่านการคิดแก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอน เพื่อให้ความรู้ที่เกิดขึ้นสามารถประยุกต์ใช้ในชีวิตได้อย่างแท้จริงและก่อให้เกิดทักษะแห่งโลกอนาคตที่จะพร้อมผลักดันประเทศไทยให้พัฒนาและส่งเสริมโลกแห่งการเรียนรู้ให้เกิดอย่างไม่มีที่สิ้นสุด

อักษร เอ็ดดูเคชั่น ตอบรับนโยบาย สพฐ. มุ่งสร้างห้องเรียนแบบ Active Learning สู่สมรรถนะ ชวนครูร่วมแบ่งปันแผนการสอนในโครงการ "ร่วมแชร์ 100 แผนฯ สร้างแรงบันดาลใจ"