น้องๆนักเรียนที่กำลังมองหาที่เรียนหลักสูตรปริญญาตรี โอกาสของน้อง ๆ เปิดแล้ววววว

15 Feb 2024

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปิดรับนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2567 รอบที่ 2 Quota สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ - 31 มี.ค 2567 สามารถสมัครได้ที่ https://admission.ssru.ac.th/หลักสูตรที่ตอบโจทย์โลกปัจจุบันและทันโลกในอนาคต เปิดต้อนรับน้อง ๆ ทุกคนแล้วคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปิดสอนในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต, หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต หลักสูตรการออกแบบบัณฑิต, หลักสูตรครุศาสตร์ อุตสาหกรรมบัณฑิต โดยแยกหลักสูตรออกเป็น 4 ด้าน ประกอบไปด้วย สาขาวิชา 10 สาขา

  • หลักสูตรด้านวิศวกรรมศาสตร์- สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (Computer Engineering)- สาขาวิชาวิศวกรรมหุ่นยนต์ (Robotics Engineering)- สาขาวิชาการจัดการวิศวกรรม (Engineering Management)
  • หลักสูตรด้านเทคโนโลยีและการจัดการ- สาขาวิชาเทคโนโลยีความปลอดภัยและอาชีวอนามัย (Safety Technology and Occupational Health)- สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า (Electrical Technology)- สาขาวิชาการจัดการอสังหาริมทรัพย์และทรัพยากรอาคาร (Real Estate and Facility Management)
  • หลักสูตรด้านการออกแบบ- สาขาวิชาการออกแบบนิทรรศการและแอนิเมชันสามมิติ (Exhibition Design and Three Dimensional Animation)- สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ (Industrial Design and Packaging)- สาขาวิชาการออกแบบกราฟิกและมัลติมีเดีย (Graphic and Multimedia Design)
  • หลักสูตรด้านครุศาสตร์อุตสาหกรรม- สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์และวิทยาศาสตร์ (Industrial Arts and Science)
  • "หลักสูตรตอบโจทย์สายงานปัจจุบัน ทันโลกอนาคต"
น้องๆนักเรียนที่กำลังมองหาที่เรียนหลักสูตรปริญญาตรี โอกาสของน้อง ๆ เปิดแล้ววววว สมัครได้ตั้งแต่ วันที่ 8 ม.ค. 67 - 31 มี.ค. 67สามารถสมัครได้ที่ https://admission.ssru.ac.th/คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม http://www.eit.ssru.ac.th/