OCEAN LIFE ไทยสมุทร ส่งพลังความรัก ยกระดับประกันสุขภาพเพื่อการใช้ชีวิตอย่าง Top Form ด้วยโอเชี่ยนไลฟ์ ซูพรีม เฮลท์ คุ้มครองสูงสุดถึง 100 ล้านบาท

15 Feb 2024

บมจ.ไทยสมุทรประกันชีวิต รักคือพลังของชีวิต โดยคุณนุสรา (อัสสกุล) บัญญัติปิยพจน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ (CEO) เผยว่าในยุคที่เต็มไปด้วยโรคภัยที่อาจเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา ทั้งปัจจัยภายในจากพฤติกรรมการใช้ชีวิต การกิน ฯลฯ และปัจจัยภายนอก เช่น โรคอุบัติใหม่ ฝุ่น PM 2.5 ฯลฯ แนวทางที่ดีที่สุดคือการดูแลเชิงป้องกัน (Wellness & Prevention) ซึ่งบริษัทสนับสนุนแนวทางนี้ผ่านกลยุทธ์ Healthiverse ที่จะใช้ศักยภาพทั้ง 8 ด้านที่มีอยู่ช่วยสร้างโลกใหม่ให้คนไทยไม่ป่วย หนึ่งในนั้นคือการปิดความเสี่ยงด้วยแบบประกันสุขภาพที่ตอบโจทย์ พร้อมรับมือโลกที่เปลี่ยนไปในปัจจุบัน ทุกวันนี้มีนวัตกรรมทางการแพทย์เกิดขึ้นมากมาย ซึ่งสิ่งที่ตามมาก็คือค่ารักษาพยาบาลที่สูงขึ้น ด้วยเหตุนี้เอง OCEAN LIFE ไทยสมุทรจึงได้พัฒนา สัญญาเพิ่มเติม "โอเชี่ยนไลฟ์ ซูพรีม เฮลท์ (Supreme Health)" ให้เป็นประกันสุขภาพเหมาจ่ายที่ดีที่สุดจาก OCEAN LIFE ไทยสมุทร ด้วยความคุ้มครองสูงสุดถึง 100 ล้านบาท พร้อมรองรับลูกค้าระดับพรีเมียมให้สบายใจในทุกมิติ หมดห่วงเรื่องค่ารักษาพยาบาล สามารถเข้าถึงและใช้บริการได้ทุกระดับของการรักษาครอบคลุมถึงนวัตกรรมการรักษาแบบใหม่ ๆ ครบวงจร

OCEAN LIFE ไทยสมุทร ส่งพลังความรัก ยกระดับประกันสุขภาพเพื่อการใช้ชีวิตอย่าง Top Form ด้วยโอเชี่ยนไลฟ์ ซูพรีม เฮลท์ คุ้มครองสูงสุดถึง 100 ล้านบาท

สัญญาเพิ่มเติม "โอเชี่ยนไลฟ์ ซูพรีม เฮลท์ (Supreme Health)"  ให้ความคุ้มครองแบบเหมาจ่ายด้วยวงเงินความคุ้มครองสูงสุดถึง 100 ล้านบาทต่อรอบปีกรมธรรม์ประกันภัย* ให้ความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยใน (IPD) ไม่ว่าจะเป็นค่าห้อง ค่าอาหาร ค่าบริการในโรงพยาบาล สูงสุดวันละ 25,000 บาท* รวมถึงคุ้มครองค่ารักษาพยาบาล ค่าแพทย์ ค่าผ่าตัด และค่ารักษาด้านจิตเวชแบบผู้ป่วยใน ฯลฯ รวมทั้งให้ความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก (OPD) แบบจ่ายตามค่ารักษาจริง* ตลอดจนคุ้มครองค่า MRI CT Scan ค่าล้างไต เคมีบำบัด รังสีบำบัด Targeted Therapy ค่ารักษาทางทันตกรรมอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุกรณีผู้ป่วยนอก ค่าอวัยวะภายนอกเทียม ค่าดูแลโดยพยาบาลพิเศษ ค่ากายภาพบำบัด ที่สำคัญยังให้ความคุ้มครองการดูแลสุขภาพเชิงป้องกัน (Prevention) ได้แก่ คุ้มครองค่าตรวจสุขภาพประจำปี ค่ารักษาด้านสายตา รวมถึงค่าวัคซีนป้องกันโรค* โดยลูกค้าไม่ต้องสำรองจ่ายเมื่อเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลหรือคลินิกในเครือข่าย OCEAN LIFE ไทยสมุทรทั่วประเทศ ทั้งนี้สำหรับแผน Platinum ผู้ขอเอาประกันภัยสามารถเลือกอาณาเขตความคุ้มครองได้ตามไลฟ์สไตล์ทั้งในประเทศไทย ทวีปเอเชีย หรือทั่วโลก ยกเว้นสหัฐอเมริกาและเกาะเล็กรอบสหรัฐอเมริกา

โอเชี่ยนไลฟ์ ซูพรีม เฮลท์ (Supreme Health) รับประกันภัยบุคคลที่มีอายุ 11-80 ปี ต่อสัญญาได้ถึงอายุ 99 ปี สามารถเลือกแผนความคุ้มครองแบบเหมาจ่ายครอบคลุมความต้องการได้ตั้งแต่ 5 ล้าน - 100 ล้านบาท   โดยเบี้ยประกันสุขภาพสามารถนำไปอ้างอิงลดหย่อนภาษีได้ตามหลักเกณฑ์ที่สรรพากรกำหนด ดูรายละเอียดผลิตภัณฑ์ได้ที่ https://www.ocean.co.th/our-products/health-insurance/supreme-health

OCEAN LIFE ไทยสมุทร ใช้ความรักเป็นพลังขับเคลื่อนองค์กรมายาวนาน 75 ปี โดยไม่หยุดพัฒนาในทุกมิติ เพื่อทำให้ประกันชีวิตเป็นเรื่องง่าย ทำให้คนไทยเข้าถึงประโยชน์ของการประกันชีวิตได้มากที่สุด พร้อมแล้วที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลโลกและสังคม เพื่อส่งมอบอนาคตที่ยั่งยืนให้กับคนรุ่นต่อไปได้ใช้ชีวิตอย่างมั่นคง มั่นใจ ปลอดภัย มีความสุข สนใจติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.ocean.co.th หรือ ติดต่อ OCEAN LIFE CONTACT CENTER  1503

ข้อควรทราบ:

* กรณีขอเอาประกันภัยสัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองสุขภาพ ซูพรีม เฮลท์ (Supreme Health) แผน Platinum- โอเชี่ยนไลฟ์ ซูพรีม เฮลท์ เป็นชื่อทางการตลาดของสัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองสุขภาพ ซูพรีม เฮลท์ (Supreme Health)- สัญญาเพิ่มเติม/บันทึกสลักหลังนี้ให้ความคุ้มครองภายใต้อาณาเขตความคุ้มครอง ที่ระบุไว้ อย่างไรก็ตามบริษัทฯ จะให้ความคุ้มครองนอกอาณาเขตความคุ้มครองในกรณีการบาดเจ็บทางร่างกาย จากอุบัติเหตุและ/หรือการป่วยที่ต้องได้รับการรักษาพยาบาลแบบฉุกเฉินที่เกิดขึ้นภายใน 90 วันแรกนับแต่วันเดินทางออกนอกอาณาเขตความคุ้มครองแต่ละครั้ง โดยบริษัทฯ จะให้ความคุ้มครองการรักษาพยาบาลดังกล่าวสูงสุดไม่เกินวันที่ 90 นับแต่วันเดินทางออกนอกอาณาเขตความคุ้มครองครั้งนั้น ๆ- การรับประกันภัยเป็นไปตามเงื่อนไข และหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด- ความคุ้มครองและการจ่ายผลประโยชน์ต่างๆ เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในกรมธรรม์- การลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กรมสรรพากรกำหนด- ข้อมูลในเอกสารนี้เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้นของผลิตภัณฑ์ประกันภัย ผู้ขอเอาประกันภัย/ผู้เอาประกันภัยควรศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม และทำความเข้าใจในรายละเอียดเงื่อนไขความคุ้มครอง ผลประโยชน์ และข้อยกเว้น ก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง เมื่อได้รับกรมธรรม์ประกันภัย

ทั้งนี้ บริษัทฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านสื่อมวลชนจะกรุณาประชาสัมพันธ์ Press Release ดังกล่าว และขอขอบพระคุณล่วงหน้ามา ณ ที่นี้ 

OCEAN LIFE ไทยสมุทร ส่งพลังความรัก ยกระดับประกันสุขภาพเพื่อการใช้ชีวิตอย่าง Top Form ด้วยโอเชี่ยนไลฟ์ ซูพรีม เฮลท์ คุ้มครองสูงสุดถึง 100 ล้านบาท