สปสช.ยืนยัน ไม่มีภาระหนี้สินคงค้างกับองค์การเภสัชกรรม

19 Feb 2024

สปสช.ยืนยันไม่มีภาระหนี้สินคงค้างกับองค์การเภสัชกรรม มีงบประมาณเตรียมรอจ่ายของปี 2566 อีก 941 ล้านบาท หาก รพ.ราชวิถีที่ทำหน้าที่จัดหายาทำหนังสือเบิกจ่ายมา สปสช.พร้อมโอนเงินให้ภายใน 15 วันทำการทันที พร้อมแจง สปสช.จะโอนเงินค่ายาและเวชภัณฑ์ให้ รพ.ราชวิถี ในฐานะที่เป็นผู้จัดหายาจากองค์การเภสัชกรรมเป็นงวดๆ ตามผลการส่งมอบยาเข้าคลัง

สปสช.ยืนยัน ไม่มีภาระหนี้สินคงค้างกับองค์การเภสัชกรรม

สืบเนื่องจากกรณีมีรายงานข่าวว่าขององค์การเภสัชกรรม (อภ.) มีลูกหนี้ที่มียอดค้างชำระและยังไม่สามารถเรียกเก็บได้ (ยา เวชภัณฑ์ และวัคซีน) ในปีงบประมาณ 2566 จากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) 4,133.72 ล้านบาท สำนักงานประกันสังคม (สปส.) 1,013.55 ล้านบาท ลูกหนี้ภาครัฐ 1,973.33 ล้านบาท และลูกหนี้ภาคเอกชนและส่งออก 122.34 ล้านบาท ส่งผลให้องค์การเภสัชกรรม (อภ.) กู้เงินเพื่อรักษาสภาพคล่องทางการเงินนั้น

ทพ.อรรถพร ลิ้มปัญญาเลิศ รองเลขาธิการ สปสช. ในฐานะโฆษก สปสช. กล่าวว่า สปสช.ขอยืนยันว่าไม่มีภาระหนี้สินคงค้างกับองค์การเภสัชกรรม (อภ.) โดยในการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ตามโครงการพิเศษของ สปสช. โดย สปสช. จะมีการกันงบประมาณไว้ตั้งแต่ต้นให้เพียงพอกับแผนความต้องการใช้ยาในแต่ละปี และในปีงบประมาณ 2566 นั้น สปสช.มีงบประมาณรอจ่ายให้กับเครือข่ายหน่วยบริการ รพ.ราชวิถี ในฐานะที่เป็นผู้จัดหายาจากองค์การเภสัชกรรม จำนวน 941 ล้านบาท สาเหตุที่ยังเป็นงบประมาณรอจ่าย สืบเนื่องจาก รพ.ราชวิถียังไม่ได้ทำหนังสือเบิกงบประมาณมาที่ สปสช.

โดยปกติแล้ว ในแต่ละงวดของการเบิกจ่ายนั้น ทาง อภ.จะส่งข้อมูลอย่างไม่เป็นทางการให้ สปสช.เพื่อเตรียมตรวจสอบข้อมูลเพื่อจ่าย โดยเป็นการทำคู่ขนานกับการทำหนังสือเบิกจ่ายค่ายาและเวชภัณฑ์จาก รพ.ราชวิถี หลังจากนั้น เมื่อ สปสช.ได้รับหนังสือเบิกจ่ายค่ายาและเวชภัณฑ์จาก รพ.ราชวิถีก็จะโอนเงินให้กับ รพ.ราชวิถีเพื่อนำไปจ่ายค่ายาให้กับ อภ.ภายใน 15 วันทำการหลังจากได้รับหนังสือ

ทพ.อรรถพร กล่าวต่อว่า อย่างไรก็ตาม ตั้งแต่เดือนกันยายน 2566 สปสช.ยังไม่ได้รับหนังสือเบิกจ่ายค่ายาและเวชภัณฑ์ตามโครงการพิเศษจาก รพ.ราชวิถี จึงทำให้ไม่สามารถเบิกจ่ายค่ายาได้ โดยในปีงบประมาณ 2566 นั้น ตั้งงบประมาณการจัดหายาและเวชภัณฑ์ตามโครงการพิเศษอยู่ที่ 9,520 ล้านบาท สปสช.ได้โอนให้ รพ.ราชวิถีเพื่อนำไปจ่ายให้ อภ.แล้ว 8,281 ล้านบาท มีงบประมาณอีก 941 ล้านบาทที่รอเบิกจ่ายหลังจากได้รับหนังสือจาก รพ.ราชวิถี ดังนั้นหาก รพ.ราชวิถีทำหนังสือเบิกจ่ายมา สปสช.ก็จะสามารถโอนเงินค่ายาและเวชภัณฑ์ให้ได้ภายใน 15 วันทำการทันที เรื่องนี้ทาง รพ.ราชวิถีทราบแล้ว และจะเร่งดำเนินการโดยเร็ว เช่นเดียวกับการจัดหายาและเวชภัณฑ์ในแต่ละงวดของปีงบประมาณ 2567 ที่ยังมีงบประมาณรอจ่าย หาก รพ.ราชวิถีทำหนังสือเบิกจ่าย สปสช.ก็พร้อมโอนเงินให้ภายใน 15 วันทำการทันที

ทั้งนี้ รพ.ราชวิถีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (บอร์ด สปสช.) เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2560 ให้เป็นเครือข่ายบริการที่จัดหายาและเวชภัณฑ์สนับสนุนยาตามโครงการพิเศษของ สปสช.ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2561 เป็นต้นไป เนื่องมาจากสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) และ คณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการใช้งบประมาณภาครัฐ (คตร.) ยืนยันว่า สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ไม่สามารถจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ได้ตามกฎหมาย จึงได้มีการหารือแนวทางแก้ไขปัญหาและได้ออกมาเป็นมติบอร์ด สปสช. ดังกล่าวให้มีการตั้งคณะอนุกรรมการจัดทำแผนการจัดซื้อ และให้ รพ.ราชวิถี เป็นตัวแทนหน่วยบริการในการจัดซื้อแทน สปสช.