ดานิลี่ รับเกียรติบัตรการดำเนินงานพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ระดับEco-Champion

19 Feb 2024

บริษัท ดานิลี่ จำกัด ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง) ได้รับเกียรติบัตรการดำเนินงานพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ระดับEco-Champion จากรศ.ดร.วีริศ อัมระปาล ผู้ว่าการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ลงวันที่ 29 กันยายน 2566 ซึ่งEco-Champion ระดับ 1 นั้นหมายถึง นิคมอุตสาหกรรมที่ส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศสามารถอยู่ร่วมกับชุมชนอย่างผาสุกบนหลักธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม โดยนิคมอุตสาหกรรมจะต้องนำข้อกำหนดคุณลักษณะและเกณฑ์ตัวชี้วัดการเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศใน 5 มิติ 22 ด้าน มาเป็นกรอบมาตรฐานในการเปรียบเทียบเพื่อกำหนดประเด็น/ทิศทางการพัฒนาในแผนแม่บทพัฒนายกระดับนิคมอุตสาหกรรมสู่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ และบริษัทฯ มีความมุ่งมั่นพัฒนาการยกระดับขึ้นสู่ระดับที่สูงขึ้นไป

ดานิลี่ รับเกียรติบัตรการดำเนินงานพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ระดับEco-Champion