การเคหะแห่งชาติจับมือสถาบันพระปกเกล้า และแพทยสภาตรวจสุขภาพผู้อยู่อาศัยชุมชนดินแดง อาคารแปลง G

10 Apr 2024

การเคหะแห่งชาติจัดกิจกรรมวันจักรี วันสงกรานต์ และวันผู้สูงอายุ โดยนายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ มอบหมายให้ นายเทพฤทธิ์ ฤทธิ์ณรงค์ ผู้ช่วยผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมดังกล่าว พร้อมด้วย พลอากาศโท นายแพทย์ อิทธพร คณะเจริญ เลขาธิการแพทยสภา และคณะผู้เข้าอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้นำทางการแพทย์ รุ่นที่ 1 จากสถาบันพระปกเกล้า สถาบันมหิตลาธิเบศร คณะกรรมการชุมชนและผู้อยู่อยู่อาศัยโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง ระยะที่ 1 (อาคารแปลง G) เข้าร่วมกิจกรรม เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2566 ณ โครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง ระยะที่ 1 (อาคารแปลง G)

การเคหะแห่งชาติจับมือสถาบันพระปกเกล้า และแพทยสภาตรวจสุขภาพผู้อยู่อาศัยชุมชนดินแดง อาคารแปลง G

นายเทพฤทธิ์ ฤทธิณรงค์ ผู้ช่วยผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ กล่าวว่า การจัดกิจกรรมวันจักรี วันสงกรานต์ และวันผู้สูงอายุในครั้งนี้ เพื่อเป็นการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช (รัชกาลที่ 1) รวมถึงการสืบสานประเพณีไทยเนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์ ตลอดจนตระหนักถึงความสำคัญของผู้สูงอายุ โดยกิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย การตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพระภิกษุสงฆ์ การสรงน้ำพระพุทธ และการรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุในโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง ระยะที่ 1 (อาคารแปลง G) นอกจากนี้ยังได้รับความร่วมมือจากพลอากาศโท นายแพทย์ อิทธิพร คณะเจริญ เลขาธิการแพทยสภา พร้อมคณะผู้เข้าอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้นำทางการแพทย์ รุ่นที่ 1 จากสถาบันพระปกเกล้า สถาบันมหิตลาธิเบศร มาให้บริการตรวจสุขภาพความดันโลหิตสูง พร้อมแพทย์โรคหัวใจและหลอดเลือด และแพทย์ออร์โธปิดิกส์ (กระดูกและข้อ) มาให้คำปรึกษาแนะนำให้แก่ผู้อยู่อาศัยในโครงการฯ นอกจากนี้ภายในงานยังจัดให้มีกิจกรรมเสวนาเรื่อง "ภัยเงียบ Case study" เพื่อเป็นกรณีศึกษาให้กับผู้อยู่อาศัยในโครงการฯ ที่เป็นผู้ป่วยหรือผู้ที่มีความเสี่ยงต่อการเป็นโรคหัวใจและหลอดเลือด ให้รู้จักวิธีดูแลตนเองตั้งแต่เรื่องของโภชนาการและการออกกำลังกาย เพื่อป้องกันไม่ให้อาการของโรครุนแรงจนเกิดอันตรายถึงชีวิต

"ต้องขอขอบคุณคณะผู้เข้าอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้นำทางการแพทย์ รุ่นที่ 1 จากสถาบันพระปกเกล้า สถาบันมหิตลาธิเบศร ที่ให้ความสำคัญกับผู้สูงอายุในโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง ระยะที่ 1 (อาคารแปลง G) โดยมาให้บริการเชิงรุกเพื่อสร้างความตระหนักเรื่องโรคความดันโลหิตสูงในชุมชน ด้วยการใช้สถานีสะดวกวัดเพื่อประสิทธิภาพการคัดกรองเชิงรุก และการดูแลสุขภาพจากโครงการ Health buddy เพื่อนช่วยเพื่อน โดยชุมชนมีส่วนร่วม ซึ่งจากการให้บริการมาตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม จนถึงวันที่ 6 เมษายน 2567 รวมระยะเวลา 23 วัน ก็ได้การตอบรับจากผู้อยู่อาศัยเป็นอย่างดี ซึ่งปกติแล้วในโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง ระยะที่ 1 (อาคารแปลง G) จะมีศูนย์สุขภาพชุมชน มีพยาบาลจากศูนย์บริการสาธารณสุข 4 ดินแดง และอาสาสมัครสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร คอยดูแลอยู่ แต่พอมีคณะแพทย์มาให้บริการ ทุกคนที่ได้รับการตรวจสุขภาพมีความประทับใจที่มีแพทย์มาดูแลและให้คำแนะนำถึงที่อย่างใกล้ชิด รวมถึงเกิดความเข้าใจเกี่ยวกับโรคต่าง ๆ และมีความรู้ในการดูแลตนเองมากขึ้นอีกด้วย" นายเทพฤทธิ์ กล่าวในที่สุด

การเคหะแห่งชาติจับมือสถาบันพระปกเกล้า และแพทยสภาตรวจสุขภาพผู้อยู่อาศัยชุมชนดินแดง อาคารแปลง G