ท็อปส์ ท้องถิ่น ในเครือเซ็นทรัล รีเทล จับมือ สถาบันอาหาร ลงนามความร่วมมือ ผลักดันศักยภาพผู้ประกอบการ ผ่านเครือข่ายโมเดิร์นเทรดทั่วประเทศ

10 Apr 2024

ท็อปส์ ท้องถิ่น ในเครือเซ็นทรัล รีเทล จับมือ สถาบันอาหาร ลงนามความร่วมมือ ผลักดันศักยภาพผู้ประกอบการ สนับสนุนการเติบโตอย่างยั่งยืน ผ่านเครือข่ายโมเดิร์นเทรดทั่วประเทศ

ท็อปส์ ท้องถิ่น ในเครือเซ็นทรัล รีเทล จับมือ สถาบันอาหาร ลงนามความร่วมมือ ผลักดันศักยภาพผู้ประกอบการ ผ่านเครือข่ายโมเดิร์นเทรดทั่วประเทศ

ท็อปส์ ธุรกิจกลุ่มฟู้ด ในเครือเซ็นทรัล รีเทล โดย นายไบรอัน ฮิลล์ ผู้อำนวยการฝ่ายนำเข้าสินค้า และท็อปส์ ท้องถิ่น บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัด ในเครือเซ็นทรัล รีเทล ผนึกกำลังกับสถาบันอาหาร โดย ดร.ศุภวรรณ ตีระรัตน์ ผู้อำนวยการสถาบันอาหาร ได้มีการลงนามความร่วมมือด้านการพัฒนาผู้ประกอบการอาหารภายใต้โปรแกรมท็อปส์ ท้องถิ่น โดยที่ทั้งสองหน่วยงานตระหนักถึงความสำคัญของการสร้างความร่วมมือในการพัฒนาผู้ประกอบการ SME รายย่อย ให้มีศักยภาพในการประกอบธุรกิจ ตลอดจนโอกาสในการเพิ่มช่องทางการขายสินค้าผ่านโมเดิร์นเทรด เพื่อนำไปสู่การเติบโตทางรายได้อย่างยั่งยืน สร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจฐานรากของประเทศ

ท็อปส์ ท้องถิ่น คือโปรแกรมที่เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการรายย่อยที่มีศักยภาพได้มีโอกาสขยายช่องทางการขายสู่โมเดิร์นเทรด ภายใต้ความร่วมมือนี้ ท็อปส์ ท้องถิ่น จะทำงานร่วมมือกับสถาบันอาหารอย่างใกล้ชิด ในการเชื่อมโยงผู้ประกอบการที่ต้องการเข้าสู่โปรแกรมและรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ไปยังสถาบันอาหาร ซึ่งมีเทคโนโลยีและองค์ความรู้ต่างๆ ในการช่วยยกระดับศักยภาพสินค้าไปสู่อีกขั้น

ในขณะเดียวกัน ทางสถาบันอาหารจะมีการส่งต่อผู้ประกอบการที่ผ่านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ นวัตกรรม การพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การพัฒนามาตรฐานด้านคุณภาพและความปลอดภัย ให้เข้าสู่โปรแกรม ท็อปส์ ท้องถิ่น เพื่อเพิ่มโอกาสในการขยายตลาดและเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายให้กับผู้ประกอบการ นอกจากนี้จะมีการจัดกิจกรรมสนับสนุนและพัฒนากระบวนการจัดการห่วงโซ่ธุรกิจร่วมกัน (Supply Chain Management) พัฒนาหลักสูตรต่างๆ เพื่อเตรียมความพร้อม
ในการขยายช่องทางการดำเนินธุรกิจสู่โมเดิร์นเทรดอย่างยั่งยืน

ภายใต้ความร่วมมือดังกล่าว ได้มีการเริ่มคิกอ็อฟจัดอบรมให้ความรู้ผู้ประกอบการผ่านช่องทางออนไลน์ ภายใต้หัวข้อ "แนวโน้มตลาดผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มฟังก์ชั่นและส่วนผสมอาหารฟังก์ชั่น และ "เจาะช่องทางการขายกับโมเดิร์นเทรด และแนะนำ ท็อปส์ ท้องถิ่น โปรแกรมสนับสนุน SME" เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2567 ที่ผ่านมา โดยมี SMEs เข้ารับฟังร่วม 120 ราย และในวันที่ 1 เมษายน ที่ผ่านมา ท็อปส์ได้คัดเลือกผู้ประกอบการที่สมัครเข้าร่วมโปรแกรม ท็อปส์ ท้องถิ่น ผ่านเครือข่ายสถาบันอาหารรุ่นแรก จำนวน 50 กิจการ เข้าร่วมกิจกรรมการจับคู่ธุรกิจ นำผลิตภัณฑ์มาทดสอบชิม เพื่อรับฟังผลการพิจารณาเบื้องต้น และคำแนะนำในการพัฒนาปรับปรุง ที่ห้องอรุณอมรินทร์ ชั้น 3 อาคารศูนย์การเรียนรู้อาหารไทย สถาบันอาหาร กรุงเทพ ภายในงานยังมีทีมผู้เชี่ยวชาญจากสถาบันอาหารเปิดคลินิกให้คำปรึกษาเพื่อการปรับปรุงผลิตภัณฑ์เพื่อยืดอายุการเก็บรักษา การปรับปรุงบรรจุภัณฑ์ การจัดทำระบบสุขอนามัยในกระบวนการผลิต และการขออนุญาต อย. อีกด้วย