นิติศาสตรมหาบัณฑิต ม.ศรีปทุม จัดเต็ม! เทคนิคการทำวิทยานิพนธ์-สารนิพนธ์ มุ่งสู่มืออาชีพ

01 Apr 2024

มหาวิทยาลัยศรีปทุม - 30 มีนาคม 2567:  คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม  มุ่งเน้นพัฒนานักศึกษาให้พร้อมสู่การเป็นมืออาชีพ  จัดโครงการ "เทคนิคการทำวิทยานิพนธ์-สารนิพนธ์ ประจำปีการศึกษา 2566"   โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิสิต อินทมาโน ผู้อำนวยการหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต   ได้เรียนเชิญ รองศาสตราจารย์ ตรีเนตร สาระพงษ์ ผู้เชี่ยวชาญหลักสูตรการพัฒนานักวิจัย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช)   มาร่วมการถ่ายทอดความรู้และแชร์ประสบการณ์เกี่ยวกับเทคนิคการทำวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์  ตั้งแต่การเลือกหัวข้อ   การวางแผน   การรวบรวมข้อมูล   การวิเคราะห์   การเขียน   จนถึงการนำเสนอ ให้แก่คณาจารย์และนักศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต  ที่เข้าร่วมรับฟังอย่างคึกคัก ณ อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.(บางเขน)  

นิติศาสตรมหาบัณฑิต ม.ศรีปทุม จัดเต็ม! เทคนิคการทำวิทยานิพนธ์-สารนิพนธ์ มุ่งสู่มืออาชีพ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิสิต อินทมาโน กล่าวว่า "หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต มุ่งเน้นพัฒนานักศึกษาให้มีความรู้ความสามารถ ทักษะ และประสบการณ์ ในการทำวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์ ซึ่งเป็นผลงานทางวิชาการที่สำคัญ กิจกรรมนี้ จึงเป็นโอกาสอันดีให้นักศึกษาได้รับความรู้ เทคนิค และแนวทางจากผู้เชี่ยวชาญ "มั่นใจว่า ความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับจากกิจกรรมนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อนักศึกษา ในการทำวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์ ที่มีคุณภาพ และสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการประกอบอาชีพในอนาคตได้" ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิสิต กล่าว

นิติศาสตรมหาบัณฑิต ม.ศรีปทุม จัดเต็ม! เทคนิคการทำวิทยานิพนธ์-สารนิพนธ์ มุ่งสู่มืออาชีพ