โครงการ "ส่งขยะกลับบ้าน" รับมอบชุดยูนิฟอร์มเก่า เพื่อนำไปแปรรูปสร้างพลังงานทดแทน

02 Apr 2024

คุณพรเพ็ญ เผ่ารัชตพิบูลย์ รองกรรมการผู้จัดการสายงานปฏิบัติการ ผู้บริหารกลุ่มบริษัท เบตเตอร์ กรุ๊ป (ขวา) โดย บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน) รับมอบชุดยูนิฟอร์มเก่า, ผ้าเก่า ผ้าขาดชำรุด ที่ผ่านกระบวนการฆ่าเชื้อแล้วจำนวนทั้งสิ้น 7,444 ชิ้น จากคุณทัศน์วรรณ ศิริวงศ์ กรรมการบริหารโรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน) เข้าโครงการ "ส่งขยะกลับบ้าน" เพื่อเข้าสู่กระบวนการแปรรูปไปเป็นพลังงานทดแทนในการผลิตกระแสไฟฟ้า ด้วยการเปลี่ยนขยะให้เป็นพลังงาน ณ อาคาร C ชั้น 10 โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน) เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร

โครงการ "ส่งขยะกลับบ้าน" รับมอบชุดยูนิฟอร์มเก่า เพื่อนำไปแปรรูปสร้างพลังงานทดแทน

สำหรับ โครงการ "ส่งขยะกลับบ้าน" ได้ดำเนินโครงการฯ มาอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากพันธมิตรทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน เข้ามามีส่วนร่วมในการช่วยลดปริมาณขยะตั้งแต่ต้นทาง เพื่อนำไปกำจัดอย่างถูกวิธี เป็นการใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม พร้อมนำไปสร้างประโยชน์ใหม่ กลับคืนสู่สังคมอย่างยั่งยืน ตามหลัก ESG (Environment, Social, และ Governance)