กทม.ประสานความร่วมมือเร่งแก้ปัญหาขอทานบนสะพานลอยซอยสุขุมวิท 23-แนวสถานีรถไฟฟ้า

02 Apr 2024

นางเบญญา อินทวงศ์โชติ ผู้อำนวยการเขตคลองเตย กทม.กล่าวกรณีสื่อออนไลน์โพสต์ภาพขอทาน หรือคนเร่ร่อนนอนบนสะพานลอยคนข้ามบริเวณปากซอยสุขุมวิท 23 ว่า สำนักงานเขตฯ ได้จัดทีมปฏิบัติการโดยเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทศกิจและฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม ตรวจสอบคนเร่ร่อนขอทานในพื้นที่เป็นประจำทุกวัน โดยเมื่อวันที่ 29 มี.ค.67 เจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบพื้นที่บริเวณปากซอยสุขุมวิท 23 พบชาย 1 คน นั่งอยู่บนสะพานลอยคนข้ามดังกล่าว เมื่อพบเจ้าหน้าที่ ชายคนดังกล่าวแจ้งไม่ประสงค์ขอรับการช่วยเหลือใด ๆ จากภาครัฐ ซึ่งตามพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง พ.ศ. 2557 กำหนดว่า การดำเนินการใด ๆ จะต้องได้รับความยินยอมจากคนไร้ที่พึ่งก่อน เจ้าหน้าที่จึงว่ากล่าวตักเตือนและห้ามมิให้มานั่งพักอาศัยในพื้นที่สาธารณะอีก พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ให้สถานประกอบการบริเวณถนนสุขุมวิทแจ้งผู้มาใช้บริการไม่ให้เงินขอทาน ไม่แจกอาหารให้คนเร่ร่อน นอกจากนั้น ได้ประสานความร่วมมือเจ้าหน้าที่จากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) และเจ้าหน้าที่ตำรวจจากสถานีตำรวจนครบาลในพื้นที่บูรณาการร่วมตรวจสอบคนเร่ร่อน ขอทานเป็นประจำ พร้อมจัดทำประวัติบุคคลดังกล่าวและดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ต่อไป

กทม.ประสานความร่วมมือเร่งแก้ปัญหาขอทานบนสะพานลอยซอยสุขุมวิท 23-แนวสถานีรถไฟฟ้า

นายแสนยากร อุ่นมีศรี ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคม (สพส.) กทม.กล่าวว่า สพส.ให้ความสำคัญในการแก้ไขบัญหาขอทานและคนเร่ร่อนมาโดยตลอด ขณะเดียวกันได้เพิ่มมาตรการเข้มงวดกวดขันตรวจสอบความเป็นระเบียบเรียบร้อย โดยได้มีหนังสือสั่งการไปยังฝ่ายเทศกิจของสำนักงานเขต 50 เขต ในฐานะพนักงานเจ้าหน้าที่ให้เป็นหน่วยบูรณาการ สนับสนุน อำนวยความสะดวก ประสานงาน และดำเนินการในพื้นที่เขต ตามอำนาจหน้าที่ที่กำหนดไว้ ตาม พ.ร.บ.ควบคุมการขอทาน พ.ศ. 2559 และ พ.ร.บ.รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 กรณีสร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนที่สัญจรไปมา หรือสร้างความไม่สะอาดในพื้นที่ รวมถึงการพักอาศัยหลับนอนในพื้นที่สาธารณะ โดยสำนักงานเขตจะสำรวจผู้ทำการขอทานในพื้นที่และรายงานผลผ่าน Google Forms ให้ สพส.ทราบทุกวันจันทร์ เพื่อลงพื้นที่แก้ไขปัญหาดังกล่าว

นอกจากนั้น กทม.ได้ประสานกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ พม.จัดกิจกรรมรณรงค์ให้ประชาชนงดการให้เงินแก่ผู้ทำการขอทานตามแนวสถานีรถไฟฟ้าและพื้นที่สาธารณะของ กทม.โดยเริ่มดำเนินการในช่วงเดือน มี.ค.67 เพื่อให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติได้ทราบนโยบายในรูปแบบการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์เป็นภาษาต่างประเทศ เช่น ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษาพม่า ภาษาญี่ปุ่น เป็นต้น

นายสุรเดช อำนวยสาร รองผู้อำนวยการสำนักเทศกิจ (สนท.) รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักเทศกิจ กทม.กล่าวว่า กรณีคนไร้บ้านนอนบนสะพานลอยคนข้ามบริเวณปากซอยสุขุมวิท 23 สนท.ได้ประสานฝ่ายเทศกิจ สำนักงานเขตคลองเตย จัดกำลังออกตรวจสอบความเป็นระเบียบเรียบร้อยในพื้นที่รับผิดชอบบริเวณสะพานลอยดังกล่าวแล้ว ทั้งนี้ ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่เทศกิจเข้มงวดกวดขันคนไร้บ้านและคนขอทานเป็นประจำ โดยประสานความร่วมมือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งเจ้าหน้าที่จาก พม. เจ้าหน้าที่ตำรวจ เพื่อร่วมมือกันแก้ไขปัญหาต่อไป ทั้งนี้ สนท.ให้ความสำคัญกับปัญหาคนไร้บ้านและคนขอทาน โดยจัดทำโครงการสำรวจตรวจตราคนไร้บ้านและขอทานเมือง ซึ่งได้ประสานสำนักงานเขตทั้ง 50 เขต เพื่อวางมาตรการและแนวทางการดำเนินงานให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 และ พ.ร.บ.ควบคุมการขอทาน พ.ศ. 2559 เพื่อสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยว

กทม.ประสานความร่วมมือเร่งแก้ปัญหาขอทานบนสะพานลอยซอยสุขุมวิท 23-แนวสถานีรถไฟฟ้า