๓ เมษายนนี้ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล จัดงานวันน้ำบาดาลแห่งชาติ ๒๕๖๗ ภายใต้แนวคิด "สืบสานพระราชปณิธาน รักษ์น้ำบาดาล ต่อยอดความยั่งยืน"

02 Apr 2024

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมทรัพยากรน้ำบาดาล แถลงข่าวการจัดงานวันน้ำบาดาลแห่งชาติ (National Groundwater Day) ประจำปี ๒๕๖๗ ภายใต้แนวคิด "สืบสานพระราชปณิธาน รักษ์น้ำบาดาล ต่อยอดความยั่งยืน" พร้อมจัดสัมมนาเสริมองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการน้ำบาดาล และมอบรางวัลเครือข่ายน้ำบาดาลดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๗ ระหว่างวันที่ ๒ - ๓ เมษายน ๒๕๖๗ ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทารา ไลฟ์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร

๓ เมษายนนี้ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล จัดงานวันน้ำบาดาลแห่งชาติ ๒๕๖๗ ภายใต้แนวคิด "สืบสานพระราชปณิธาน รักษ์น้ำบาดาล ต่อยอดความยั่งยืน"

นางอรนุช หล่อเพ็ญศรี อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล กล่าวว่า สืบเนื่องจากวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๕ เป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนิน    ไปทรงเปิดโครงการจัดหาน้ำบาดาลขนาดใหญ่แก้ปัญหาภัยแล้งอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ที่บ้านปากชัดหนองบัว หมู่ที่ 2 ตำบลหนองฝ้าย อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี ต่อมากระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ  และสิ่งแวดล้อม ได้เสนอต่อคณะรัฐมนตรี เพื่อกำหนดเป็นวันน้ำบาดาลแห่งชาติ โดยคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบเมื่อวันอังคารที่ 21 มิถุนายน 2565 ให้วันที่ 3 เมษายนของทุกปี เป็น "วันน้ำบาดาลแห่งชาติ" (National Groundwater Day) ซึ่งเป็นการกำหนดวันในเชิงสัญลักษณ์ เพื่อใช้ในการรณรงค์ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ทุกภาคส่วนได้น้อมรำลึกและซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์กับการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำบาดาล และร่วมกันสืบสานพระราชปณิธานในการร่วมกันดูแล รักษา ปกป้องทรัพยากรน้ำบาดาลให้เกิดความยั่งยืนตลอดไป

อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล กล่าวเพิ่มเติมว่า งานวันน้ำบาดาลแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๗ นี้ จัดขึ้นเป็นปีที่ ๒ ภายใต้แนวคิด "สืบสานพระราชปณิธาน รักษ์น้ำบาดาล ต่อยอดความยั่งยืน" มีจุดม่งหมายเพื่อสร้างการรับรู้ให้ประชาชนได้ตระหนักถึงประโยชน์ของน้ำบาดาล และใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า ควบคู่ไปกับการอนุรักษ์น้ำให้น้ำบาดาลอยู่คู่กับคนไทยตลอดไป ส่วนกิจกรรมต่าง ๆ ภายในงาน ประกอบด้วย กิจกรรมการอภิปราย หรือการเสวนาในหัวข้อที่น่าสนใจมากมาย อาทิ แนวทางการบริหารจัดการน้ำแบบบูรณาการสำหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น, สืบสานพระราชปณิธาน รักษ์น้ำบาดาล ต่อยอดความยั่งยืน, การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศกับการบริหารจัดการน้ำบาดาลของไทย, น้ำบาดาลกับการขับเคลื่อนพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ. ๒๕๖๑ และ เดินหน้า แลหลัง...เติมน้ำใต้ดินประเทศไทย พร้อมจัดพิธีมอบรางวัลเครือข่ายน้ำบาดาลดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๗ จำนวน ๔ ประเภท ได้แก่ ประเภทสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด จำนวน ๕ รางวัล, ประเภทกลุ่มผู้ประกอบกิจการน้ำบาดาลภาคเอกชน จำนวน ๓ รางวัล, ประเภทพื้นที่ต้นแบบในการบริหารจัดการน้ำบาดาลดีเด่น จำนวน ๑๒ รางวัล และประเภทช่างเจาะน้ำบาดาลกรมทรัพยากรน้ำบาดาล จำนวน ๑๒ รางวัล และมีนิทรรศการของภาคีเครือข่ายเพื่อนำเสนอผลผลิตและผลิตภัณฑ์จากน้ำบาดาล

หลังจบการแถลงข่าว นายเถลิงศักดิ์ เพ็ชรสุวรรณ รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และโฆษกกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยนางอรนุช หล่อเพ็ญศรี อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ได้รับมอบเงินสนับสนุนจากนางสาวอารยา ภู่พานิช รองผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงานกิจกรรมเพื่อสังคม ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) จำนวน 2,448,200 บาท เพื่อสนับสนุนโครงการจัดหาน้ำอุปโภคบริโภคเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิต โดยกรมทรัพยากรน้ำบาดาลจะดำเนินการก่อสร้างระบบประปาบาดาลและส่งมอบให้แก่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านเรดาร์ ตำบลปรังเผล อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งปัจจุบันโรงเรียนใช้น้ำประปาภูเขาร่วมกับหมู่บ้านเพื่อการอุปโภค ส่วนน้ำบริโภคจะนำน้ำประปาภูเขามากรอง แล้วหยดสารไอโอดีนให้นักเรียนดื่ม ดังนั้น หากโครงการดำเนินการแล้วเสร็จจะมีครู นักเรียน และประชาชนในพื้นที่ได้รับประโยชน์กว่า 2,300 คน

๓ เมษายนนี้ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล จัดงานวันน้ำบาดาลแห่งชาติ ๒๕๖๗ ภายใต้แนวคิด "สืบสานพระราชปณิธาน รักษ์น้ำบาดาล ต่อยอดความยั่งยืน"