"กรุงไทย" ปลื้มลูกค้า "เอ.จี.แอล. อินเตอร์เนชั่นแนล" คว้ารางวัลธรรมาภิบาลดีเด่นแห่งปี 2567

22 Mar 2024

นางสาวจรรยา มงคล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงไทย และ ดร.พชรพจน์ นันทรามาศ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ร่วมแสดงความยินดีกับ นายสวัสดิ์วงศ์ เรืองเมธานนท์ กรรมการผู้จัดการ โรงเรียนนานาชาติเซนต์มาร์ค ภายใต้การบริหารของ บริษัท เอ.จี.แอล. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ซึ่งเป็นลูกค้าธนาคาร ในโอกาสได้รับรางวัลธรรมาภิบาล ด้านการปฏิบัติต่อพนักงานดีเด่นแห่งปี 2567 จาก ม.ร.ว. ปรีดิยาธร เทวกุล ประธานกรรมการ สถาบันป๋วย อึ๊งภากรณ์ ณ ศูนย์การเรียนรู้ธนาคารแห่งประเทศไทย

"กรุงไทย" ปลื้มลูกค้า "เอ.จี.แอล. อินเตอร์เนชั่นแนล" คว้ารางวัลธรรมาภิบาลดีเด่นแห่งปี 2567

รางวัลธรรมาภิบาลดีเด่นแห่งปี 2567 เป็นความร่วมมือระหว่างธนาคารแห่งประเทศไทย สมาคมธนาคารไทย สถาบันป๋วย อึ้งภากรณ์ และสถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลาง เพื่อเชิดชูเกียรติผู้ประกอบการ SME ที่ดำเนินธุรกิจโดยยึดหลักคุณธรรมและจริยธรรมที่ดี คำนึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม ทั้งคู่ค้า ลูกค้า พนักงาน สังคมและสิ่งแวดล้อม เป็นต้นแบบที่ดีให้กับธุรกิจอื่นๆ เห็นถึงประโยชน์ของการทำธุรกิจอย่างเป็นธรรม สอดคล้องกับการดำเนินงานของธนาคารที่ให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อม สังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ความตระหนักถึงความสำคัญด้านการเคารพสิทธิมนุษยชน และ ธรรมาภิบาล (ESG) เพื่อการเติบโตที่ยั่งยืน ตามวิสัยทัศน์ "กรุงไทย เคียงข้างไทย สู่ความยั่งยืน"