EXIM BANK จัดอบรมบุคลากรธนาคารแห่ง สปป.ลาว ด้านการบริหารความเสี่ยงทางการค้าระหว่างประเทศ

22 Mar 2024

นางวรางคณา วงศ์ข้าหลวง รองกรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) นำคณะผู้บริหาร EXIM BANK จัดโครงการอบรมหัวข้อ "บริการประกันการส่งออก (Export Credit Insurance)" ให้แก่บุคลากรของธนาคารแห่ง สปป.ลาว (Bank of The Lao PDR : BOL) โดยมีนายสุลิสัก ทำนุวง หัวหน้ากรมนโยบายเงินตรา BOL ให้การต้อนรับ ณ เวียงจันทน์ สปป.ลาว เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2567 โดยทั้งสองธนาคารได้แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในด้านบริการและผลิตภัณฑ์ที่เป็นประโยชน์กับผู้ประกอบการไทย-สปป.ลาว โดย EXIM BANK มีบริการด้านสินเชื่อและการสนับสนุนทางการเงินในรูปแบบต่าง ๆ แล้ว รวมทั้งบริการประกันการส่งออก ซึ่งเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารความเสี่ยงด้านการค้าระหว่างประเทศ ท่ามกลางความไม่แน่นอนของสถานการณ์ทางเศรษฐกิจและการเมืองในประเทศคู่ค้า ตลอดจนความเสี่ยงจากการไม่ได้รับชำระเงินค่าสินค้าจากคู่ค้าที่อาจปฏิเสธการรับมอบสินค้า ปฏิเสธการชำระเงิน หรือล้มละลาย ซึ่งจะส่งผลกระทบอย่างมากแก่ผู้ส่งออกรายใหม่หรือรายเล็ก ทั้งนี้ โดยสอดคล้องกับบทบาทของ EXIM BANK สู่เป้าหมาย Green Development Bank เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างยั่งยืน

EXIM BANK จัดอบรมบุคลากรธนาคารแห่ง สปป.ลาว ด้านการบริหารความเสี่ยงทางการค้าระหว่างประเทศ