โรงพยาบาลหัวเฉียวจัดงาน Good Health for Good Life

25 Mar 2024

โรงพยาบาลหัวเฉียว จัดงาน "Good Health for Good Life" เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์กร ตระหนักและให้ความสำคัญในการดูแลสุขภาพของบุคลากร โดยเน้นการส่งเสริมสุขภาพทั้งด้านร่างกายและด้านจิตใจ อันจะนำไปสู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดี และเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน  โดยมี นพ.พีร์ วิทูรพณิชย์ รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลหัวเฉียว เป็นประธานเปิดงาน

โรงพยาบาลหัวเฉียวจัดงาน Good Health for Good Life

ภายในงานมีการเสวนาและบรรยายให้ความรู้ 2 เรื่องคือ รู้ทัน รู้คิด พิชิตโรค NCDs โดย นพ.ภัทรวุฒิ  เรืองวานิช อายุรแพทย์เฉพาะทางประสาทวิทยา อนุสาขาโรคหลอดเลือดสมองฯนพ.ชัยณรงค์  ศิริกาญจนโกวิท อายุรแพทย์เฉพาะทางโรคหัวใจ พญ.ภัทรวรรณ โกมุทบุตร อายุรแพทย์เฉพาะทางโรคต่อมไร้ท่อฯ  นพ.สุวิทย์ หวานแก้ว และ พญ.สลิลนาท พานประเสริฐ อายุรแพทย์เฉพาะทางโรคไต ที่มาถ่ายทอดความรู้ดีดีเกี่ยวกับโรค NCDs โรคเรื้อรังที่ไม่ติดต่อ แต่เป็นอันตรายที่หากละเลยอาจอันตรายถึงชีวิต

สำหรับการบรรยายเรื่อง Work Life Balance โดย ดร.พญ.ประวีณ์นุช  เพ็ญภาสกานต์  จิตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ มาให้เคล็ดลับดีดีของการปรับสมดุลระหว่างการทำงานและชีวิตส่วนตัวสำหรับคนยุคใหม่ อีกทั้งภายในงานยังมีบูทกิจกรรมหลากหลายจากสหวิชาชีพมาให้ความรู้และเล่นเกมอย่างสนุกสนาน เมื่อเร็ว ๆ นี้ ณ โรงพยาบาลหัวเฉียว

ฝากข่าวประชาสัมพันธ์?

ติดต่อเราได้ที่ facebook.com/newswit