นักศึกษาวิศวฯ SPU บุกโรงงานโตโยต้า เรียนรู้การผลิตจริง ลุยต่อยอดสู่มืออาชีพ

28 Mar 2024

ผศ.ดร. สุพัฒตรา ศรีญาณลักษณ์ หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม (SPU) พร้อมด้วยคณาจารย์ นำนักศึกษาที่ลงเรียนในรายวิชา (IEG312) การวางแผนและควบคุมการผลิต และ รายวิชา (IEG423) การออกแบบโรงงานอุตสาหกรรม เข้าศึกษาดูงานและเรียนรู้ โรงงานประกอบรถยนต์ โตโยต้า บ้านโพธิ์ เพื่อเรียนรู้ถึงการบริหารจัดการตลอดห่วงโซ่อุปทานและระบบโลจิสติกส์ กระบวนการผลิต การบริหารจัดการคลังสินค้าและการขนส่ง รวมถึงระบบมาตรฐานสากล

นักศึกษาวิศวฯ SPU บุกโรงงานโตโยต้า เรียนรู้การผลิตจริง ลุยต่อยอดสู่มืออาชีพ

ผศ.ดร. สุพัฒตรา ศรีญาณลักษณ์ กล่าวว่า "การศึกษาดูงานในครั้งนี้ เป็นการเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เรียนรู้กับตัวจริง ประสบการณ์จริง ในโรงงานประกอบรถยนต์ที่ทันสมัยแห่งหนึ่งของประเทศไทย นักศึกษาได้เห็นภาพรวมของการบริหารจัดการตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ ได้สัมผัสกับระบบอัตโนมัติ เทคโนโลยีล้ำสมัย และระบบการทำงานที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งนักศึกษาสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้กับการเรียน และต่อยอดสู่การประกอบอาชีพในอนาคต

การศึกษาดูงานครั้งนี้ นอกจากจะช่วยให้นักศึกษาเข้าใจและประยุกต์ใช้ความรู้ที่เรียนจากทฤษฎีได้ดียิ่งขึ้น ยังเป็นการสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์ระหว่างมหาวิทยาลัยกับภาคอุตสาหกรรม ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาในอนาคต

สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถด้านการออกแบบ วิเคราะห์ และจัดการระบบการผลิต การบริการ และระบบโลจิสติกส์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและผลผลิต บัณฑิตของสาขาวิชานี้สามารถประกอบอาชีพในหลากหลายสาขา เช่น วิศวกรการผลิต วิศวกรโลจิสติกส์ วิศวกรระบบ วิศวกรที่ปรึกษา และอื่นๆ

นักศึกษาวิศวฯ SPU บุกโรงงานโตโยต้า เรียนรู้การผลิตจริง ลุยต่อยอดสู่มืออาชีพ