มรภ.สงขลา ประกวดผลงาน นศ. สหกิจศึกษา ด้านสังคมฯ-วิทยาศาสตร์ฯ-นวัตกรรมดีเด่น เฟ้นหา 6 ทีมแข่งขันต่อในระดับเครือข่ายภาคใต้ตอนล่าง

27 Mar 2024

มรภ.สงขลา จัดประกวดผลงานนักศึกษาสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปี พ.ศ. 2567 ด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และการจัดการดีเด่น ด้านนวัตกรรมดีเด่น ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดีเด่น พร้อมมอบรางวัลผลงานนักศึกษาปฏิบัติงานสหกิจศึกษานานาชาติ เฟ้นหาตัวแทน 6 ทีมไปแข่งขันต่อในระดับเครือข่ายภาคใต้ตอนล่าง

มรภ.สงขลา ประกวดผลงาน นศ. สหกิจศึกษา ด้านสังคมฯ-วิทยาศาสตร์ฯ-นวัตกรรมดีเด่น เฟ้นหา 6 ทีมแข่งขันต่อในระดับเครือข่ายภาคใต้ตอนล่าง

เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2567 รศ.ดร.ทัศนา ศิริโชติ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) มอบรางวัลให้แก่นักศึกษาสหกิจศึกษา มรภ.สงขลา ในการประกวดผลงานนักศึกษาสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปี พ.ศ. 2567 ณ ห้องประชุมนิวัต กลิ่นงาม และห้องเรียนนำเสนอผลงาน ชั้น 6 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มรภ.สงขลา จัดโดย ศูนย์สหกิจศึกษา สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ผลการประกวดดังนี้ ด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และการจัดการดีเด่น รางวัลชนะเลิศ นางสาวศศิกานต์ กาญจนเพ็ญ สาขาวิชาการผลิตและการจัดการผลิตภัณฑ์อาหาร คณะเทคโนโลยีการเกษตร ได้รับเงินรางวัล 3,500 บาท พร้อมเกียรติบัตร จากผลงานเรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิตปลาแมคเคอเรลบรรจุกระป๋อง หน่วยงาน บริษัท โชคชัยพิบูล จำกัด อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ขนิษฐา พันชูกลาง และ ผศ.นพรัตน์ วงศ์หิรัญเดชา

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 นางสาวมัสนา เปาะโน สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้รับเงินรางวัล 2,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร ผลงานเรื่อง คู่มือการปฏิบัติงานสำหรับนักศึกษาฝึกงาน แผนกการโดยสาร บริษัท AOTGA ท่าอากาศยานนานชาติภูเก็ต หน่วยงาน บริษัท บริการภาคพื้น ท่าอากาศยานไทย จำกัด (AOTGA) ท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต อาจารย์ที่ปรึกษา ดร.อุรารัตน์ ปานรอด รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 นางสาวคนึงนิจ แสงทอง สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้รับเงินรางวัล 1,500 บาท พร้อมเกียรติบัตร ผลงานเรื่อง ระบบติดตามเรื่องร้องทุกข์ของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดยะลา หน่วยงาน สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดยะลา อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.ศดานนท์ วัตตธรรม

รางวัลชมเชย 2 รางวัล ได้แก่ นายทัศนัย แก้วประดิษฐ์ นางสาวบัวธิดา ครุวรรณพัฒน์ และ นางสาวภัททิยาพร บัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผลงานเรื่อง การใช้ภาษาในหนังสือราชการ หน่วยงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสงขลา สตูล อาจารย์ที่ปรึกษา อ.วรวรรณ สุกใส และ นางสาวจิรัฐติกาล บัวดำ นางสาวซารีดา ราโมง สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผลงานเรื่อง สื่อโมชันกราฟิก ภัยสุขภาพในจังหวัดสงขลาที่ต้องเฝ้าระวังในปี 2567 หน่วยงาน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดินาถ หลำสุบ ได้รับเงินรางวัลทีมละ 1,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

ด้านนวัตกรรมดีเด่น รางวัลชนะเลิศ นายศักดิ์ชาย จันทร์มนต์ สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับเงินรางวัล 3,500 บาท พร้อมเกียรติบัตร จากผลงานเรื่อง การพัฒนาสื่อวีดิทัศน์การฝึกอบรม เรื่อง การฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม หน่วยงาน บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (ดับบลิวเอชเอ) 1 จำกัด อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.หิรัญวดี สุวิบูรณ์ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 นายอชิตะ กานต์ประชา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ ได้รับเงินรางวัล 2,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร ผลงานเรื่อง การนำเสนอข้อมูลผ่าน KYL Library Dashboard หน่วยงาน สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.วุฒิชัย อินทร์แก้ว รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 นางสาวซัลวา พันธ์เหล๊าะ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้รับเงินรางวัล 1,500 บาท พร้อมเกียรติบัตร ผลงานเรื่อง การสร้างสื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวผ่านคลิปวิดีโอการ์ตูนแอนิเมชัน สำหรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ ณ ท่าอากาศยานนานาชาติกระบี่ หน่วยงาน ท่าอากาศยานนานาชาติกระบี่ อาจารย์ที่ปรึกษา อ.พัชราวดี อักษรพิมพ์

รางวัลชมเชย 2 รางวัล ได้แก่ นายชนกันต์ ทองมาก นางสาวบุรัสกร ขาวทอง นางสาวนูรีฮัน เต๊ะ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผลงานเรื่อง การพัฒนาสื่อมัลติมีเดียเพื่อการเรียนรู้ เรื่อง บทบาทของคณะกรรมาธิการ สามัญประจำสภาผู้แทนราษฎร หน่วยงาน สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร อาจารย์ที่ปรึกษา ดร.วิศรุตา ทองแกมแก้ว และ นางสาวอรนุช กล่ำมาตย์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผลงานเรื่อง การสร้างสื่อวิดีโอแนะนำคำศัพท์ภาษาอังกฤษในบริบทต่าง ๆ ผ่านรายการ HOTWORDS SPACE ทางแฟนเพจ LC Channel ของศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช หน่วยงาน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช อาจารย์ที่ปรึกษา ดร.สลิลา เพ็ชรทอง ได้รับเงินรางวัลทีมละ 1,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดีเด่น รางวัลชนะเลิศ นายภูธเนศ จันทสวัสดิ์ นายณัฐชัย มีแสง สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะเทคโนโลยีการเกษตร ได้รับเงินรางวัล 3,500 บาท พร้อมเกียรติบัตร จากผลงานเรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพการคัดขนาดและความแม่นยำของเครื่องคัดขนาดกุ้งดิบ หน่วยงาน บริษัท หลีเฮง ซีฟู้ด จำกัด อาจารย์ที่ปรึกษา ดร.อดิศรา ตันตสุทธิกุล และ อ.สุเพ็ญ ด้วงทอง รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 นายภูธิป กินจิบ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับเงินรางวัล 2,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร ผลงานเรื่อง ระบบเงินกู้กองทุนสวัสดิการ บมจ.อสมท.หน่วยงาน บริษัท อสมท. จำกัด (มหาชน) อาจารย์ที่ปรึกษา อ.จักสิทธิ์ โอฬาริกชาติ

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 นายจักรพันธ์ กังแฮ สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ผลงานเรื่อง การลดความสูญเสียในแผนกปิดฉลากปลาทูน่ากระป๋อง ได้รับเงินรางวัล 1,500 บาท พร้อมเกียรติบัตร หน่วยงาน บริษัท สยามอินเตอร์เนชั่นแนลฟู๊ด จำกัด อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.กุลยุทธ บุญเซ่ง รศ.ดร.สมศักดิ์ แก้วพลอย และ ดร.จอมกัณฑ์ศักดิ์ เหมทานนท์ รางวัลชมเชย 2 รางวัล ได้แก่ นายทรงพล ชุมทอง สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผลงานเรื่อง เว็บไซต์ วัยรุ่นมีของ หน่วยงาน บริษัท มิลเลี่ยน ครีเอชั่น จำกัด อาจารย์ที่ปรึกษา อ.จักสิทธิ์ โอฬาริกชาต และ นายพิริยะ สรรพเพทยพิศาล ผลงานเรื่อง การสร้างสถานการณ์จำลองการรับเข้าและจัดเก็บสินค้าในคลัง บริษัท XWY เพื่อตัดสินใจดำเนินการปรับปรุง หน่วยงาน บริษัท เพอร์เฟค คอมพาเนียน กรุ๊ป จำกัด อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.กุลยุทธ บุญเซ่ง และ ผศ.ดร.ศุภชัย ชัยณรงค์ ได้รับเงินรางวัลทีมละ 1,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

รางวัลผลงานนักศึกษาปฏิบัติงานสหกิจศึกษานานาชาติ นางสาวซูรียานี เชยมาน สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้รับเงินรางวัล 3,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร จากผลงานเรื่อง การจัดทำคู่มือโปรแกรมการท่องเที่ยวจังหวัดปัตตานี ยะลา และนราธิวาสสำหรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ หน่วยงาน สำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ประจำกรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย อาจารย์ที่ปรึกษา ดร.สลิลา เพ็ชรทอง

ทั้งนี้ ทั้ง 6 ทีมที่ได้รับรางวัลชนะเลิศและรองชนะเลิศอันดับ 1 จะได้เป็นตัวแทนของ มรภ.สงขลา ไปแข่งขันกันต่อในระดับเครือข่ายภาคใต้ตอนล่าง ณ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ในวันที่ 18 เมษายน 2567 ต่อไป