อธิบดีกรมที่ดิน เปิดสำนักงานที่ดินอิเล็กทรอนิกส์ จดทะเบียนต่างสำนักงานแบบออนไลน์พื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา นครนายก และนครปฐม

13 Mar 2024

นายพรพจน์ เพ็ญพาส รองปลัดกระทรวงมหาดไทย รักษาการในตำแหน่งอธิบดีกรมที่ดิน เปิดสำนักงานที่ดินอิเล็กทรอนิกส์ จดทะเบียนต่างสำนักงานแบบออนไลน์ในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดนครนายก และจังหวัดนครปฐม โดยมี นายชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา นายวราพงษ์ เกียรตินิยมรุ่ง นายช่างใหญ่ (ที่ปรึกษาด้านวิศวกรรมสำรวจกรมที่ดิน) นายวสันต์ สุภาภา รองอธิบดีกรมที่ดิน ผู้บริหารกรมที่ดิน หัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ร่วมเป็นเกียรติในพิธีฯ ณ สำนักงานที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา

อธิบดีกรมที่ดิน เปิดสำนักงานที่ดินอิเล็กทรอนิกส์ จดทะเบียนต่างสำนักงานแบบออนไลน์พื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา นครนายก และนครปฐม

นายพรพจน์ เพ็ญพาส รองปลัดกระทรวงมหาดไทย รักษาการในตำแหน่งอธิบดีกรมที่ดิน กล่าวว่า ด้วยนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยที่ต้องการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชน ด้วยการพัฒนารูปแบบการให้บริการประชาชนแบบ One Stop Service เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการของหน่วยงานภาครัฐได้มากที่สุดในระบบเดียว กรมที่ดิน จึงได้นำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมของสำนักงานที่ดิน ซึ่งเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพและยกระดับการให้บริการภาครัฐที่ทันสมัยยิ่งขึ้น ซึ่งกรมที่ดินได้เริ่มพัฒนาระบบสารสนเทศที่ดินให้ทันสมัยมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554 เพื่อให้การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมมีฐานข้อมูลที่ดินกลางและเป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งประเทศ มีการนำเข้าข้อมูลหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินและสารบบให้เป็นดิจิทัลมีการปรับปรุงแก้ไขประมวลกฎหมายที่ดินเพื่อรองรับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และมีการจัดทำระเบียบกรมที่ดินว่าด้วยสำนักงานที่ดินอิเล็กทรอนิกส์ จึงกล่าวได้ว่า สำนักงานที่ดินอิเล็กทรอนิกส์ต่างสำนักงานแบบออนไลน์และสำนักงานที่ดินอิเล็กทรอนิกส์ทั้งระบบนับเป็นก้าวแรกที่สำคัญที่กรมที่ดินจะก้าวไปสู่ระบบดิจิทัลที่สมบูรณ์อย่างเต็มรูปแบบ

อธิบดีกรมที่ดิน กล่าวเพิ่มเติมว่า วันนี้ กรมที่ดิน ได้ขยายการให้บริการจดทะเบียนที่ดินต่างสำนักงานแบบออนไลน์ในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราและสาขาทั้ง 4 สำนักงาน และจะมีการเปิดเพิ่มพร้อมกันอีก 2 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดนครนายก และจังหวัดนครปฐม ซึ่งจะทำให้ประชาชนไม่จำเป็นต้องเดินทางไปยังสำนักงานที่ดินที่ที่ดินนั้นตั้งอยู่ แต่ยังสามารถจดทะเบียนต่างสำนักงานแบบออนไลน์ได้ทั่วทั้ง 15 จังหวัดที่เปิดให้บริการแล้ว ได้แก่ กรุงเทพมหานคร จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดบึงกาฬ จังหวัดหนองคาย จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดสงขลา จังหวัดสิงห์บุรี จังหวัดขอนแก่น จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดนนทบุรี จังหวัดปทุมธานี และจังหวัดสมุทรปราการ รวมทั้งสิ้นกว่า 102 สำนักงาน สร้างความสะดวก สบาย รวดเร็ว ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ ได้รับการตอบรับจากประชาชนเป็นอย่างดี สร้างความมั่นใจในการดำเนินธุรกรรมด้านที่ดิน และจะส่งผลต่อประเทศชาติในด้านการประเมินบรรยากาศของการดำเนินธุรกิจและการลงทุน B - Ready (Business Ready) ทำให้นานาชาติเกิดความมั่นใจในการเข้ามาลงทุนในประเทศมากยิ่งขึ้น โดยกรมที่ดินจะมุ่งมั่นพัฒนาการบริการให้ครอบคลุมจังหวัดต่าง ๆ ทั่วประเทศต่อไปในอนาคต

สำหรับประชาชนที่สนใจสามารถยื่นคำขอจดทะเบียนผ่านระบบ e-QLands โดยดาวน์โหลดแอพพลิเคชัน e-QLands ผ่านสมาร์ทโฟนได้ทั้งระบบ IOS และ Android เลือกรายการ "จองคิวจดทะเบียนต่างสำนักงานแบบออนไลน์ (เฉพาะโฉนดที่ดินและเป็นสำนักงานที่ดินอิเล็กทรอนิกส์)" โดยเงื่อนไขในการให้บริการจะต้องเป็นการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ไม่มีการประกาศหรือรังวัด มีเอกสารหลักฐานเป็นโฉนดที่ดินเท่านั้น และเจ้าของที่ดินต้องไปดำเนินการด้วยตนเอง หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ DOL Call Center 0 2141 5555