คณะเศรษฐศาสตร์ ม.หอการค้าไทย จัดงานสัมมนา "เศรษฐกิจดิจิทัล"

13 Mar 2024

คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ร่วมกับ มติชน, มติชน TV, Thai PBS สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ หรือ NIA จัดงานสัมมนาทางวิชาการทางเศรษฐศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2566 ในหัวข้อ "เศรษฐกิจดิจิทัล: โอกาส ความเสี่ยง และความสามารถในการแข่งขัน" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยทางด้านเศรษฐศาสตร์ของคณาจารย์สู่สาธารณชน อีกทั้งยังเป็นการเปิดเวทีเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประเด็นต่างๆ ทางด้านเศรษฐกิจจากผู้มีความรู้และประสบการณ์ที่มาเข้าร่วมรับฟัง

คณะเศรษฐศาสตร์ ม.หอการค้าไทย จัดงานสัมมนา "เศรษฐกิจดิจิทัล"

ภายในงานได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.สถาพร อมรสวัสดิวัฒนา รองอธิการบดีอาวุโสสายงานวิชาการและงานวิจัย เป็นประธานในการเปิดงานสัมมนา ซึ่งในช่วงเช้าเป็นการสัมมนาโดย รศ.ดร.วีระชาติ กิเลนทอง ผู้อำนวยการสถาบันเพื่อการประเมินและออกแบบนโยบาย และคณบดีคณะการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย นำเสนอหัวข้อ "นักเศรษฐศาสตร์กับการพัฒนาเด็กปฐมวัย" หัวข้อที่ 2 รศ.ดร.อนุสรณ์ ธรรมใจ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยเศรษฐกิจดิจิทัล การลงทุนและการค้าระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย นำเสนอเรื่อง "ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี Generative AI & Quantum Computing: ผลต่อธุรกิจและอุตสาหกรรม เศรษฐกิจ และสังคม" หัวข้อที่ 3 ผศ.ดร.วชิร คูณทวีเทพ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์ และผู้อำนวยการสถาบันยุทธศาสตร์การค้า มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย นำเสนอในหัวข้อ "พฤติกรรมการใช้ดิจิทัลของประชาชนและผู้ประกอบการ"

ส่วนในช่วงบ่ายเป็นปาฐกถาพิเศษจากผู้ทรงคุณวุฒิ 2 ท่าน ได้แก่ รศ.ดร.ธนวรรธน์ พลวิชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ในเรื่อง "บทบาทของมหาวิทยาลัยเอกชนต่อการผลิตบุคลากรเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจดิจิทัล" และ ดร.วีระ วีระกุล รองประธานสภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทย เรื่อง "โอกาส ความท้าทายและความสามารถในการแข่งขันของไทย ภายใต้เศรษฐกิจดิจิทัล" และปิดท้ายด้วยการเสวนาจากผู้เชี่ยวชาญในแวดวงเศรษฐกิจดิจิทัล ในหัวข้อ "อนาคตเศรษฐกิจดิจิทัล: พลวัตทางเศรษฐกิจ การศึกษาตลาดแรงงาน ความสามารถในการแข่งขันและความเป็นธรรม" โดยมี คุณโอม ศิวะดิตถ์ จาก บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด ดร.สุพจน์ เธียรวุฒิ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านดิจิทัล ดร.กริชผกา บุญเฟื่อง ผู้อำนวยการสำนักนวัตกรรมแห่งชาติ และ รศ.ดร.อนุสรณ์ ธรรมใจ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยเศรษฐกิจดิจิทัล การลงทุนและการค้าระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย โดยมี คุณพลวัชร ภู่พิพัฒน์ ผู้ประกาศข่าว TNN ช่อง 16 เป็นผู้ดำเนินรายการ ณ ห้องเรียนรวม 10201 อาคาร 10 ชั้น 2 เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2567

คณะเศรษฐศาสตร์ ม.หอการค้าไทย จัดงานสัมมนา "เศรษฐกิจดิจิทัล"