คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.หอการค้าไทย ลงนามความร่วมมือกับ หอการค้าจังหวัดสมุทรสาคร

12 Mar 2024

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย จัดพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย และหอการค้าจังหวัดสมุทรสาคร ภายในงานได้รับเกียรติจากนายผล ดำธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย รศ.ดร.สถาพร อมรสวัสดิ์วัฒนา รองอธิการบดีอาวุโสสายงานวิชาการและงานวิจัย มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย นายชาธิป ตั้งกุลไพศาล ประธานหอการค้าจังหวัดสมุทรสาคร ดร.มณิสรา บารมีชัย คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย และนายวรพงษ์ ชอบชื่น รองประธานหอการค้าจังหวัดสมุทรสาคร ร่วมลงนามในครั้งนี้

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.หอการค้าไทย ลงนามความร่วมมือกับ หอการค้าจังหวัดสมุทรสาคร

ซึ่งความร่วมมือในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความร่วมมือในการพัฒนาศักยภาพทางด้านวิชาการ และการพัฒนาหลักสูตรร่วมกันทั้งระยะสั้นและระยะยาวให้สอดคล้องกับความต้องการตลาดแรงงาน พร้อมทั้งร่วมกันพัฒนาระบบการบริหารจัดการ ตลอดจนการพัฒนาเทคโนโลยี เพื่อยกระดับผู้ประกอบการที่เป็นสมาชิกหอการค้าจังหวัดให้มีขีดความสามารถในการแข่งขันมากขึ้น นอกจากนี้คณะวิศวกรรมศาสตร์ยังได้มอบเครื่องวัดธาตุอาหารในดิน NPK ให้กับทางหอการค้าจังหวัดสมุทรสาคร เพื่อนำร่องการพัฒนาด้านการเกษตรต่อไป ณ โรงแรมแกรนด์ อินเตอร์ จังหวัดสุมทรสาคร เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2567

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.หอการค้าไทย ลงนามความร่วมมือกับ หอการค้าจังหวัดสมุทรสาคร