NPS สนับสนับสนุนเถ้าชีวมวลแก่เกษตรกรกลุ่มศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงด้านเกษตรทฤษฎีใหม่

14 Mar 2024

บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) - NPS  สนับสนุนเถ้าชีวมวลเพื่อประโยชน์ทางการเกษตร แก่เกษตรกรกลุ่มศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงด้านเกษตรทฤษฎีใหม่ ต.เขาหินซ้อน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา เพื่อให้เกษตรกรในพื้นที่ ได้ใช้เถ้าชีวมวลเป็นวัสดุผสมดินปลูกผักและผลไม้ปลอดสารพิษ ลดต้นทุนแก่เกษตรกรในการใช้ปุ๋ยและเคมีทางการเกษตร

NPS สนับสนับสนุนเถ้าชีวมวลแก่เกษตรกรกลุ่มศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงด้านเกษตรทฤษฎีใหม่