ซีเอเค อินเตอร์เนชั่นแนล มอบประกาศนียบัตรนิสิตผ่านปฏิบัติงานสหกิจศึกษา

18 Mar 2024

นางสาวอลิษา บุตรดีลา กรรมการบริหาร บริษัท ซีเอเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่นิสิตสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ที่ผ่านการปฏิบัติงานด้านวิศวกรรมศาสตร์ โครงการสหกิจศึกษา ณ บริษัท ซีเอเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

ซีเอเค อินเตอร์เนชั่นแนล มอบประกาศนียบัตรนิสิตผ่านปฏิบัติงานสหกิจศึกษา