คณะอนุ กมธ. ด้านคุณธรรมและจริยธรรม จัดโครงการ "คนดี รักษ์โลก" ให้ตระหนักถึงสถานการณ์สิ่งแวดล้อม

21 Mar 2024

คณะอนุกรรมาธิการด้านคุณธรรมและจริยธรรม ในคณะ กมธ.การศาสนา คุณธรรม จริยธรรม ศิลปะและวัฒนธรรม วุฒิสภา ร่วมกับสำนักงานเขตมีนบุรี สำนักงานเขตคลองสามวา สำนักงานเขตหนองจอก และสำนักงานเขตสายไหม มูลนิธิ ดร.เทียม โชควัฒนา และวิทยาลัยธุรกิจแฟชั่นนานาชาติ(IFB) จัดโครงการ "คนดี รักษ์โลก" เพื่อให้คนไทยทุกช่วงวัย ในเขตชุมชนต่างๆ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการรักษาสิ่งแวดล้อม

คณะอนุ กมธ. ด้านคุณธรรมและจริยธรรม จัดโครงการ "คนดี รักษ์โลก" ให้ตระหนักถึงสถานการณ์สิ่งแวดล้อม

ดร.ศิรินา  ปวโรฬารวิทยา ประธานคณะอนุ กมธ. เป็นประธานเปิดโครงการ ณ วิทยาลัยธุรกิจแฟชั่นนานาชาติ(IFB) ฟอเรสท์ปาร์ค ถนนหทัยราษฎร์ เขตคลองสามวา พร้อมกล่าวว่า วัตถุประสงค์การจัดงานครั้งนี้ เพื่อให้คนไทยในเขตชุมชนต่าง ๆ ตระหนักถึงความสำคัญของการรักษาสิ่งแวดล้อม การจัดสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อสุขภาพของชุมชนโดยรอบ ทั้งเรื่องฝุ่น เสียง สารเคมี น้ำเสีย และขยะ เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพดียิ่งขึ้น พร้อมนำหลักคุณธรรมและจริยธรรมมาใช้ในการดำรงชีวิต ด้วยการไม่เบียดเบียน ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม มีความเสียสละและอุทิศตนเพื่อปกป้องสิ่งแวดล้อม เมื่อปฎิบัติสืบเนื่องยาวนาน ก็จะกลายเป็น "วัฒนธรรมรักษ์โลก" สร้างปรากฏการณ์ "คืนดีอันจะเป็นประโยชน์ต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของคนในสังคมโดยส่วนรวม" เพื่อขับเคลื่อนคุณธรรมจริยธรรม ภายใต้หลักคุณธรรม 5 ประการ ได้แก่ กตัญญู วินัย สุจริต พอเพียง และจิตอาสา อาสา สร้างเครือข่ายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและคนในชุมชนมีความเสียสละอุทิศตนเพื่อปกป้องรักษาสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนองค์ความรู้จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ได้นำหลักคุณธรรมและจริยธรรมมาใช้ในการดำรงชีวิต

สำหรับกิจกรรมภายในงาน

  • การบรรยายหัวข้อ "คนดี รักษ์โลก" โดยนายสุรพงษ์ รงศิริกุล ประธานคณะทำงานคนดี รักษ์โลก
  • การบรรยายหัวข้อ "กีฬาเพื่อสุขภาพ" โดยผู้แทนมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
  • การการมอบเกียรติบัตร "คนดี รักษ์โลก" จำนวน 60 โรงเรียน
  • มอบรางวัลผู้ชนะการประกวดคลิปวิดีโอ "คนดี รักษ์โลก" จำนวน 3 รางวัล

 

คณะอนุ กมธ. ด้านคุณธรรมและจริยธรรม จัดโครงการ "คนดี รักษ์โลก" ให้ตระหนักถึงสถานการณ์สิ่งแวดล้อม