คณะผู้อบรม หลักสูตร i-Leader จัดโดยคณะวิศวฯ มก. ดูงานด้านโลจิสติกส์ ณ สปป. ลาว

21 Mar 2024

เมื่อเร็วๆ นี้ ผศ.ดร.ประพจน์ ขุนทอง รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและความร่วมมืออุตสาหกรรม และ อ.ดร.คเณศ  คัจฉสุวรรณมณี ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและความร่วมมืออุตสาหกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (มก.) ได้นำคณะผู้อบรมทั้งจากหน่วยงานภายในและภายนอกคณะ รวมทั้งเจ้าหน้าที่ประสานงาน ภายใต้หลักสูตร i-Leader สำหรับผู้บริหารระดับกลาง จำนวน 31 คน เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานด้านโลจิสติกส์ การขนส่งสินค้าขาเข้า - ขาออก ระหว่างประเทศ และสินค้าผ่านแดนระหว่างประเทศ ณ ท่าบกท่านาแล้ง เวียงจันทน์โลจิสติกส์ พาร์ค (Vientiane Logistics Park-VLP) สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว)

คณะผู้อบรม หลักสูตร i-Leader จัดโดยคณะวิศวฯ มก. ดูงานด้านโลจิสติกส์ ณ สปป. ลาว

ท่าบกท่านาแล้ง ตั้งอยู่ในพื้นที่ยุทธศาสตร์ที่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งโดยเชื่อมโยงระหว่างไทย-ลาว-จีน โดยเฉพาะการทำอุตสาหกรรมในเขตปลอดภาษี หรือ ฟรีโซน ซึ่งจะทำให้ภาษีนำเข้าและส่งออกเหลือร้อยละ 0 อีกทั้งจะเชื่อมโยงด้านเศรษฐกิจของภาคอีสานของไทย โดยเฉพาะจังหวัดหนองคายที่สามารถเชื่อมโยงสินค้าเกษตรในการส่งสินค้าไปยังจีนตอนใต้ สร้างรายได้ เพิ่มรายได้ให้กับประชาชนทั้งสองประเทศ เป็นหนึ่งในโครงการที่ สปป.ลาวพัฒนาขึ้น เพื่อสนับสนุนนโยบายของ สปป. ลาว จาก Land-locked สู่ Land-linked อย่างเป็นรูปธรรม และสร้างทางเลือกในการขนส่งสินค้าให้กับภูมิภาค

คณะผู้อบรม หลักสูตร i-Leader จัดโดยคณะวิศวฯ มก. ดูงานด้านโลจิสติกส์ ณ สปป. ลาว