ซีพีเอฟ รับโล่เกียรติยศ"คนดี รักษ์โลก" ร่วมขับเคลื่อนการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

20 Jun 2024

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือซีพีเอฟ รับโล่เกียรติยศ "คนดี รักษ์โลก" จากคณะอนุกรรมาธิการ (กมธ.) ด้านคุณธรรมและจริยธรรมในกมธ. การศาสนา คุณธรรม จริยธรรม ศิลปะและวัฒนธรรม วุฒิสภา สะท้อนความมุ่งมั่นดำเนินธุรกิจโดยมีแนวปฏิบัติที่ดี ร่วมขับเคลื่อนการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ทั้งมิติด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และจริยธรรม ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา เป็นประธานในพิธีเปิดงานและมอบโล่เกียรติยศ "คนดี รักษ์โลก" จัดโดยคณะอนุ กมธ.ด้านคุณธรรมและ จริยธรรม ในคณะกรรมาธิการการศาสนา คุณธรรม จริยธรรม ศิลปะและวัฒนธรรม วุฒิสภา ร่วมกับคณะทำงานคนดี รักษ์โลก เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติองค์กรที่มีหลักการและแนวปฏิบัติที่ดีในการขับเคลื่อนและตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

ซีพีเอฟ รับโล่เกียรติยศ"คนดี รักษ์โลก" ร่วมขับเคลื่อนการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

ซึ่งในปีนี้ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือซีพีเอฟ เป็นองค์กรเอกชนที่ได้รับคัดเลือกให้ได้รับรางวัลดังกล่าว โดยมีตัวแทนจากหน่วยงานความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาอย่างยั่งยืนของซีพีเอฟ รับมอบรางวัล ณ ห้องประชุมสัมมนา ชั้น B 1-1 อาคารรัฐสภา รางวัล "คนดีรักษ์โลก"สะท้อนความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจของซีพีเอฟ ในฐานะผู้นำธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและอาหารครบวงจร ที่ยึดมั่นในหลักปรัชญา 3 ประโยชน์ คือ ประโยชน์ต่อประเทศชาติ ประชาชน และบริษัท ควบคู่กับการตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ปกป้องทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งเป็นต้นทางของความมั่นคงทางอาหาร ให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการทรัพยากรอย่างรู้คุณค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด ตลอดกระบวนการผลิตตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ ตลอดจนการดำเนินโครงการเพื่อลดปัญหาขยะ โดยนำหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy)มาใช้

พร้อมกันนี้ บริษัทฯ ปลูกฝังพนักงานในองค์กรทุกระดับ มีส่วนร่วมอนุรักษ์และดูแลทรัพยากรธรรมชาติด้วยการ "ลงมือทำ" ผ่านการดำเนินโครงการด้านสิ่งแวดล้อม อาทิ โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าต้นน้ำ โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าชายเลน โครงการเพิ่มพื้นที่สีเขียวในสถานประกอบการ ฯลฯ ซึ่งปัจจุบัน กิจการซีพีเอฟทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ มีส่วนร่วมอนุรักษ์ ฟื้นฟู และปลูกป่าไปแล้วรวมมากกว่า 6 ล้านต้น รวมไปถึงการส่งเสริมให้ชุมชนรอบสถานประกอบการ และเยาวชนในสถานศึกษาช่วยกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อสร้างสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าให้กับคนในสังคมอย่างยั่งยืน

ซีพีเอฟ รับโล่เกียรติยศ"คนดี รักษ์โลก" ร่วมขับเคลื่อนการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ