"กรุงไทย" เปิดตัว "สินเชื่อกรุงไทยเพื่อความยั่งยืน (ESG)" หนุนธุรกิจเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อเติบโตอย่างยั่งยืน

22 Mar 2023

ธนาคารกรุงไทย สนับสนุนธุรกิจ SME ปรับตัวรับเทรนด์ธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สู่การเติบโตอย่างยั่งยืนด้วย "สินเชื่อกรุงไทยเพื่อความยั่งยืน (ESG)" ครอบคลุมการลงทุน ปรับเปลี่ยนอุปกรณ์เพื่อลดการใช้พลังงาน ดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม สนับสนุนวงเงินสูงสุด 100% ของมูลค่าการลงทุน ผ่อนนาน 10 ปี

"กรุงไทย" เปิดตัว "สินเชื่อกรุงไทยเพื่อความยั่งยืน (ESG)" หนุนธุรกิจเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อเติบโตอย่างยั่งยืน

นายวีระพงศ์ ศุภเศรษฐ์ศักดิ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานธุรกิจขนาดกลาง ธนาคารกรุงไทย เปิดเผยว่า ธนาคารกรุงไทยในฐานะธนาคารพาณิชย์ชั้นนำของประเทศ ดำเนินธุรกิจโดยให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) พร้อมสนับสนุนภาคธุรกิจ SME ปรับตัวรับโลกธุรกิจยุคใหม่ที่มุ่งใช้พลังงานสะอาด และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero Emission) เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน ผ่าน "สินเชื่อกรุงไทยเพื่อความยั่งยืน(ESG)" โดยสนับสนุนเงินทุนสำหรับดำเนินธุรกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม หรือปรับเปลี่ยน ปรับปรุงอุปกรณ์ และกระบวนการผลิตเพื่อลดการใช้พลังงาน ดังนี้

ด้านการบริหารจัดการพลังงาน ลดการใช้ทรัพยากร เพิ่มประสิทธิภาพในการใช้พลังงาน หรือ เพิ่มสัดส่วนการใช้พลังงานหมุนเวียนในกระบวนการผลิต รวมถึงนวัตกรรมจัดการด้านสิ่งแวดล้อม เช่น การคิดค้นกระบวนการผลิตใหม่ที่ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

ด้านการอนุรักษ์พลังงาน การเปลี่ยนเครื่องจักรที่มีประสิทธิภาพสูงหรือเปลี่ยนอุปกรณ์ประหยัดพลังงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้พลังงานหรือประสิทธิภาพในกระบวนการผลิต

ด้านการดำเนินธุรกิจโดยใช้พลังงานทดแทนต่างๆ เช่น พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานน้ำ พลังงานลม การติดตั้ง Solar Rooftop / Biogas รวมถึงโครงการที่เกี่ยวข้องกับการรองรับการขยายตัวของยานยนต์ไฟฟ้าหรือยานยนต์พลังงานสะอาด เช่น รถขนส่งพลังงานไฟฟ้า (EV)หรือ Green Logistic เป็นต้น

ด้านดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม ทั้งการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอน ก๊าซเรือนกระจก ก๊าซพิษ รวมถึงการลดการปล่อยของเสียสู่สิ่งแวดล้อม เช่น การบำบัดน้ำเสีย หรือการเปลี่ยนเครื่องจักรเพื่อลดส่วนสูญเสียในการผลิต เป็นต้น

สินเชื่อกรุงไทยเพื่อความยั่งยืน (ESG) สำหรับผู้ประกอบการ SME ที่เป็นนิติบุคคล มียอดขายมากกว่า 100 ล้านบาทต่อปี ครอบคลุมทั้งสินเชื่อใหม่ และสินเชื่อเพิ่มเติม สนับสนุนวงเงินสูงสุด 100% ของมูลค่าการลงทุน ผ่อนนานสูงสุด 10 ปี โดยการอนุมัติสินเชื่อเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของธนาคาร ผู้ประกอบการที่สนใจสมัครได้ที่ สำนักงานธุรกิจธนาคารกรุงไทย สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Krungthai Contact Center โทร 02-111-1111

นายชลากร เอกชัยพัฒนกุล หนึ่งในผู้ก่อตั้ง บริษัทปลูกผักเพราะรักแม่ ( โอ้กะจู๋) เปิดเผยว่า โอ้กะจู๋ทำธุรกิจโดยให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อม โดยหันมาใช้พลังงานสะอาดในการบริหารจัดการในธุรกิจ ด้วยการติดตั้ง Solar Rooftop เพื่อผลิตไฟฟ้าใช้ในร้านอาหาร และฟาร์มปลูกผัก พร้อมนำแนวคิด Zero Waste เข้ามาประยุกต์ใช้ควบคู่กับกระบวนการผลิตแบบเกษตรอินทรีย์ เพื่อบริหารจัดการของเสีย เศษขยะต่างๆ ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ทั้งเศษอาหารเหลือทิ้งจากร้านอาหาร เศษตัดแต่งกิ่งไม้ หรือเศษวัสดุตามชุมชน นำมาผลิตเป็นปุ๋ยหมักใช้ในการปลูกผักที่ฟาร์ม ลดขยะและตอบโจทย์การเกษตรอินทรีย์ ซึ่งจากการสนับสนุนจากธนาคารกรุงไทย ที่ผ่านมา ทำให้บริษัทมีเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจได้ตามความตั้งใจ เพื่อสร้างการเติบโตที่มั่นคงและยั่งยืน

"กรุงไทย" เปิดตัว "สินเชื่อกรุงไทยเพื่อความยั่งยืน (ESG)" หนุนธุรกิจเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อเติบโตอย่างยั่งยืน