เจโทร กรุงเทพฯ เผยแพร่"ทำเนียบรายชื่อธุรกิจเพื่อความยั่งยืน เพื่อบรรลุเป้าหมายคาร์บอนนิวทรัล Vol.2"

20 Jan 2023

องค์การส่งเสริมการค้าต่างประเทศของญี่ปุ่น (เจโทร) สำนักงานกรุงเทพฯ ได้จัดทำ "ทำเนียบรายชื่อธุรกิจเพื่อความยั่งยืน เพื่อบรรลุเป้าหมายคาร์บอน นิวทรัล Vol.2" เพื่อแนะนำการริเริ่มของบริษัทญี่ปุ่นที่เข้าร่วม "งานสัมมนาและจับคู่ธุรกิจเกี่ยวกับธุรกิจเพื่อความยั่งยืน เพื่อบรรลุเป้าหมายคาร์บอนนิวทรัลในรูปแบบออนไลน์" ซึ่งจัดขึ้นในปี พ.ศ. 2565 ให้รับรู้อย่างกว้างขวาง และ ใน Vol.2 นี้ได้มีจำนวนบริษัทญี่ปุ่นเพิ่มจาก 27 บริษัท (ใน Vol 1) เป็น 37 บริษัท โดยมีสาขาธุรกิจที่เพิ่มขึ้น อาทิ วัสดุชีวมวล การนำกลับมาใช้ใหม่ การลดของเสีย การบำบัดน้ำ เป็นต้น

เจโทร กรุงเทพฯ เผยแพร่"ทำเนียบรายชื่อธุรกิจเพื่อความยั่งยืน เพื่อบรรลุเป้าหมายคาร์บอนนิวทรัล Vol.2"

ทำเนียบฉบับนี้ได้จัดเตรียมขึ้น 3 ภาษา ได้แก่ ภาษาญี่ปุ่น ภาษาอังกฤษ และภาษาไทย เพื่อประชาสัมพันธ์การริเริ่มธุรกิจเพื่อความยั่งยืนของบริษัทสัญชาติญี่ปุ่นออกไปในวงกว้าง โดยดาวน์โหลดและดูเอกสารได้จาก โฮมเพจของ เจโทร กรุงเทพฯ ได้ที่ https://www.jetro.go.jp/thailand/topics/_496955.html

ข้อมูลเพิ่มเติม

(ความเป็นมา)

ประเทศไทยมุ่งหวังจะส่งเสริม "โมเดลเศรษฐกิจแบบ BCG" ให้เป็นยุทธศาสตร์ระดับชาติ ในขณะเดียวกัน ประเทศญี่ปุ่นมุ่งพัฒนาเศรษฐกิจผ่าน "ยุทธศาสตร์การเติบโตสีเขียว" ทั้งสองประเทศกำลังส่งเสริมความพยายามเพื่อบรรลุความเป็นกลางทางคาร์บอน ด้วยเหตุนี้ ภาครัฐและภาคเอกชนจึงจำเป็นต้องสานสัมพันธ์และประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ เพื่อสร้างวัฏจักรที่ดีของสิ่งแวดล้อมและการเติบโตให้เกิดขึ้นจริง และเมื่อเดือน มกราคม พ.ศ. 2565 ที่ผ่านมา เจโทร กรุงเทพฯ ได้ลงนามบันทึกความร่วมมือกับคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศาภาคตะวันออก (EECO) และ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) โดยมีนายฮากิอุดะ โคอิจิ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเศรษฐกิจ การค้าและอุตสาหกรรม (เมติ) ของประเทศญี่ปุ่น และนายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เป็นประธานและสักขีพยานในพิธีลงนาม เพื่อผลักดันความร่วมมือกับ EECO และ BOI ให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น และร่วมสนับสนุนนโยบายสำคัญของทั้งสองประเทศ อาทิ การสร้างห่วงโซ่อุปทานให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้นระหว่างญี่ปุ่นและไทย การพัฒนานโยบาย BCG ในประเทศไทย รวมถึงการส่งเสริมการลงทุนในประเทศไทยของบริษัทญี่ปุ่น และเพื่อให้รูปแบบการดำเนินงานตามบันทึกความร่วมมือสัมฤทธิ์ผลเป็นรูปธรรม ทางเจโทร กรุงเทพฯ ได้ร่วมกับ BOI จัดงานสัมมนารูปแบบออนไลน์เพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนให้สอดคล้องกับนโยบายของทั้งสองประเทศ ภายใต้หัวข้อการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนเพื่อบรรลุเป้าหมายคาร์บอนนิวทรัล ขึ้นในเดือนพฤษจิกายน พ.ศ. 2565 ที่ผ่านมา พร้อมจัดงานจับคู่ธุรกิจระหว่างบริษัทญี่ปุ่นและไทยในช่วงเดือนสิงหาคมถึงกันยายนของปีเดียวกัน

(ข้อมูลอ้างอิง)

"งานสัมมนาและจับคู่ธุรกิจเกี่ยวกับธุรกิจเพื่อความยั่งยืน เพื่อบรรลุ เป้าหมายคาร์บอนนิวทรัล"

ชื่องาน"Thailand-Japan Sustainable business Seminar for carbon neutrality" (online)
วันและเวลาวันพฤหัสบดีที่ 24 พ.ย. 2565 เวลา 9: 30 -12:00 (เวลาประเทศไทย), 11:30 - 14:00 (เวลาประเทศญี่ปุ่น)
จำนวนผู้เข้าร่วมประมาณมากกว่า 430 คน
ผู้จัดงานหลักเจโทร กรุงเทพฯและบีโอไอ
หน่วยงานร่วมมือสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI)สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (DEPA)สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทยหอการค้าญี่ปุ่น-กรุงเทพฯ
เนื้อหาhttps://www.jetro.go.jp/ext_images/thailand/pdf/24NovCNSeminarFlyerThafin01.pdf

"งานจับคู่ธุรกิจออนไลน์แบบ one-on-one"

ชื่อโครงการ"Thailand-Japan Sustainable Business Matching for carbon neutrality" (online)
วันและเวลาวันจันทร์ที่ 29 สิงหาคม ถึงวันศุกร์ที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2565
ผู้จัดงานหลักเจโทร กรุงเทพฯและบีโอไอ
บริษัทที่เข้าร่วมบริษัทญี่ปุ่นและไทยที่นำเสนอผลิตภัณฑ์ที่ช่วยให้บรรลุความเป็นกลางทางคาร์บอน เป็นต้น จำนวน 60 บริษัท
รูปแบบการจัดงานจับคู่ออนไลน์แบบ one-on-one