กรมวิชาการเกษตรจับมือภาคเอกชนสร้างและขยายเครือข่ายผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ เสริมแกร่งประเทศไทยเป็นผู้นำด้านเมล็ดพันธุ์ผักระดับโลก

พฤหัส ๑๙ มกราคม ๒๕๖๖ ๑๖:๒๔
นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เปิดเผยระหว่างการเข้าเยี่ยมชมการผลิตเมล็ดพันธุ์ผักคุณภาพสูง ณ ศูนย์ผลิตเมล็ดพันธุ์ไบเออร์ อำเภอพรรณนานิคม จังหวัดสกลนคร ว่า สืบเนื่องจากการประชุม APEC High-Level Policy Dialogue on Agricultural Biotechnology: HLPDAB ที่ให้ความสำคัญในการขับเคลื่อนการใช้เทคโนโลยีชีวภาพระดับสูงทางการเกษตรร่วมกับเทคโนโลยีการผลิตพืชอย่างปลอดภัยสู่เป้าหมายความมั่นคงด้านอาหารในปี 2573 กรมวิชาการเกษตรจึงได้ดำเนินงานตามนโยบาย "ตลาดนำการวิจัย"และ "ตลาดนำการผลิต" โดยใช้เทคโนโลยีชีวภาพและชีวภาพขั้นสูงเพื่อผลิตเมล็ดพันธุ์คุณภาพสูงในราคาเป็นธรรมต่อเกษตรกร และได้เน้นย้ำต่อที่ประชุม Asian Seed Congress 2022 ว่าประเทศไทยได้ตั้งเป้าหมายสู่การเป็นผู้นำด้านเมล็ดพันธุ์ผักในระดับโลก (World Leader of Tropical Seed) ด้วยกลยยุทธ์การขับเคลื่อนเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนสู่ความเข้มแข็งของชุมชนและการเติบโตของอุตสาหกรรมเมล็ดพันธุ์อย่างยั่งยืน
กรมวิชาการเกษตรจับมือภาคเอกชนสร้างและขยายเครือข่ายผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ เสริมแกร่งประเทศไทยเป็นผู้นำด้านเมล็ดพันธุ์ผักระดับโลก

ศูนย์ผลิตเมล็ดพันธุ์ไบเออร์ จังหวัดสกลนคร ได้นำเสนอภาพรวมการผลิตเมล็ดพันธุ์คุณภาพสูงของศูนย์ผลิตเมล็ดพันธุ์ไบเออร์ ซึ่งเป็นแหล่งผลิตและแหล่งเรียนรู้การผลิตเมล็ดพันธุ์ผักคุณภาพสูงตามมาตรฐานในระบบ Good Seed and Plant Practices (GSPP) โดยมีเกษตรกรเครือข่ายเป็นผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์แบบบูรณาการระหว่างภาครัฐ เอกชน และเกษตรกร ซึ่งเกษตรกรได้รับความรู้วิธีปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีในการจัดการโรคและแมลงศัตรูพืช เกิดความสำเร็จในการผลิตเมล็ดพันธุ์ที่ปลอดโรคที่สำคัญ สู่การได้ราคาเมล็ดพันธุ์ที่ยุติธรรมและสมเหตุสมผล

"ผมแสดงความยินดีกับบริษัทไบเออร์ไทย จำกัด ที่จะได้รับหนังสือการยอมรับความสามารถของห้องปฏิบัติการตรวจสอบศัตรูพืช (Seed Test Lab Accreditation Certification) จากกรมวิชาการเกษตร เป็นการเสริมสร้างความเชื่อมั่นในระบบการตรวจสอบศัตรูพืชของไทย เพื่ออำนวยความสะดวกในการเคลื่อนย้ายเมล็ดพันธุ์สนับสนุนเป้าหมายการส่งออกเมล็ดพันธุ์มูลค่ามากกว่า 15,000 ล้านบาทต่อปี โดยหลังจากนี้กรมวิชาการเกษตรและบริษัทไบเออร์จะมีโครงการความร่วมมือในลักษณะการสร้างและขยายเครือข่ายผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งในการผลักดันให้ประเทศไทยเป็น World Leader of Tropical Seed และส่งเสริมอุตสาหกรรมเมล็ดพันธุ์ไทยให้เกิดประโยชน์อย่างยั่งยืนตามวัตถุประสงค์ต่อไป" อธิบดีกรมวิชาการเกษตร กล่าว

ที่มา: กรมวิชาการเกษตร

กรมวิชาการเกษตรจับมือภาคเอกชนสร้างและขยายเครือข่ายผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ เสริมแกร่งประเทศไทยเป็นผู้นำด้านเมล็ดพันธุ์ผักระดับโลก

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด