มิตซูบิชิ เฮฟวี่ อินดัสตรี่ส์ (MHI) และอินโดนีเซีย เพาเวอร์ ประกาศลงนามความร่วมมือ ในการศึกษาระบบเผาไหม้เชื้อเพลิงร่วมระหว่างไฮโดรเจน ชีวมวล และแอมโมเนียในโรงไฟฟ้าทั่วประเทศอินโดนีเซีย

14 Nov 2022

บริษัทมิตซูบิชิ เฮฟวี่ อินดัสตรี่ส์ จำกัด (MHI) และ PT PLN Indonesia Power ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ PT ผู้ให้บริการไฟฟ้าของรัฐบาลอินโดนีเซีย PLN (Persero) ได้มีประกาศลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MoU) ในการเริ่มศึกษาความเป็นไปได้ของการใช้ระบบเผาไหม้เชื้อเพลิงร่วมแบบมีส่วนผสมของคาร์บอนต่ำในโรงไฟฟ้าที่อยู่ภายใต้การดูแลของ อินโดนีเซีย เพาเวอร์ (Indonesia Power) โดยโครงการศึกษาทั้งสามโครงการจะดำเนินการร่วมกัน พร้อมได้รับการสนับสนุนจากมิตซูบิชิ พาวเวอร์ ซี่งเป็นแบรนด์ด้านโซลูชันพลังงานของบริษัท มิตซูบิชิ เฮฟวี่ อินดัสตรี่ส์ ซี่งจะมีส่วนช่วยในการพัฒนาโซลูชันเพื่อขับเคลื่อนแผนการลดการก่อคาร์บอนในระบบพลังงานในประเทศอินโดนีเซีย

มิตซูบิชิ เฮฟวี่ อินดัสตรี่ส์ (MHI) และอินโดนีเซีย เพาเวอร์ ประกาศลงนามความร่วมมือ  ในการศึกษาระบบเผาไหม้เชื้อเพลิงร่วมระหว่างไฮโดรเจน ชีวมวล และแอมโมเนียในโรงไฟฟ้าทั่วประเทศอินโดนีเซีย

โดยโครงการศึกษาแรกจะเป็นการพิจารณาความเป็นไปได้ด้านเทคนิคและในเชิงเศรษฐศาสตร์ของระบบเผาไหม้เชื้อเพลิงร่วมจนถึงระดับที่ใช้ชีวมวล 100% ในโรงไฟฟ้าถ่านหิน Suralaya (CFPP) โดยโครงการศึกษานี้จะพิจารณาในแง่มุมต่าง ๆ เกี่ยวกับห่วงโซ่อุปทานของชีวมวล ทั้งด้านการจัดการ จัดเก็บ ขนส่ง และการดัดแปลงหม้อไอน้ำ

โครงการศึกษาที่สองนี้จะใช้โรงไฟฟ้าถ่านหิน Suralaya (CFPP) เป็นโรงไฟฟ้าอ้างอิงเช่นกัน โดยจะศึกษาแนวทางการใช้ระบบ การเผาไหม้เชื้อเพลิงร่วมกับแอมโมเนียที่ผลิตจากโรงงานแอมโมเนียที่มีอยู่ในประเทศอินโดนีเซีย ซึ่งในปัจจุบันสิ่งที่ต้องให้ความสนใจมากเป็นพิเศษคือ โอกาสในการพัฒนาห่วงโซ่อุปทานสำหรับแอมโมเนียสีน้ำเงินที่มีฐานการผลิตและการขนส่งจากโรงงานแอมโมเนีย และมีเทคโนโลยีการเผาไหม้เชื้อเพลิงร่วมกับแอมโมเนียที่จะใช้ในหม้อไอน้ำที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน

โครงการศึกษาที่สามเป็นการประเมินความเป็นไปได้ด้านเทคนิคและด้านเศรษฐศาสตร์ในการใช้ระบบเผาไหม้เชื้อเพลิงร่วมกับไฮโดรเจนในกังหันก๊าซรุ่น M701F ซึ่งเป็นโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วมกับกังหันก๊าซ Tanjung Priok (GTCC) ที่มิตซูบิชิ เฮฟวี่ อินดัสตรี่ส์ จำกัด ได้ก่อสร้างหน่วยที่ 2 ของโรงไฟฟ้าดังกล่าวเสร็จสิ้น เมื่อปี 2562 ภายใต้แผนของ PLN เพื่อพัฒนาโรงไฟฟ้าขนาด 880 MW ในโครงการ Jawa-2

การบันทึกความร่วมมือนี้ได้มีการลงนามระหว่างงาน Energy Transition Day ที่จัดขึ้นโดย PLN Group ในประเทศอินโดนีเซีย เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 โดยภายในงานยังมีการหารือพูดคุยแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับแผนงานริเริ่มและข้อเสนอแนะต่าง ๆ เพื่อที่จะให้ประเทศอินโดนีเซียสามารถก้าวไปสู่เป้าหมายการหยุดการปล่อยมลพิษในปี พ.ศ.2603 ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญในกลุ่มอุตสาหกรรม ตัวแทนจากภาครัฐ และผู้นำทางธุรกิจรวมกันกว่า 250 คน

นายโอซามุ โอโนะ รองประธานอาวุโส ประธานเจ้าหน้าที่ระดับภูมิภาคภาคพื้นเอเชียแปซิฟิกและอินเดียของ มิตซูบิชิ เฮฟวี่ อินดัสตรี่ส์ จำกัด กล่าวว่า "เป็นเวลากว่า 50 ปีแล้วที่บริษัทฯ และมิตซูบิชิ พาวเวอร์มีส่วนช่วยพัฒนาโครงข่ายด้านพลังงานของประเทศอินโดนีเซีย และยังมีบทบาทสำคัญในโครงการด้านพลังงานต่าง ๆ ทั่วประเทศ ซึ่งข้อตกลงครั้งใหม่นี้ร่วมกับอินโดนีเซีย เพาเวอร์ ไม่เพียงแต่จะยกระดับเสถียรภาพและประสิทธิภาพให้กับโรงไฟฟ้าที่มีอยู่เดิมรวมทั้งโรงไฟฟ้า Tanjung Priok ที่เรามีส่วนในการก่อสร้างเท่านั้น แต่ยังเป็นการพิจารณาทางเลือกใหม่ๆ ที่จำเป็นเพื่อลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมตามเป้าหมายที่เรามีพร้อมทั้งตอบโจทย์ความต้องการด้านพลังงานของประเทศที่อยู่ในระดับวิกฤต"

นายเอ็ดวิน นุกราฮา พัทรา ประธาน PT PLN Indonesia Power กล่าวว่า "เรามีความยินดีอย่างมากที่ได้กระชับความสัมพันธ์ร่วมกับบริษัท มิตซูบิชิ เฮฟวี่ อินดัสตรี่ส์ จำกัด เพื่อให้มีการเปิดรับพลังงานหมุนเวียนและเชื้อเพลิงสะอาดมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะช่วยผลักดันใหเกิดการเปลี่ยนผ่านไปสู่พลังงานอย่างยั่งยืนในประเทศอินโดนีเซีย ซึ่งข้อตกลงใหม่นี้เป็นการตอกย้ำถึงพันธกิจของเราในการสนับสนุนการพัฒนาในการลดการปล่อยคาร์บอนในภาคพลังงานของประเทศอย่างยั่งยืน"

โดยการลงนามบันทึกความร่วมมือฉบับใหม่นี้มีรากฐานมาจากความร่วมมือร่วมกันอย่างแข็งแกร่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาระหว่างบริษัท มิตซูบิชิ เฮฟวี่ อินดัสตรี่ส์ จำกัด และ PLN ในอินโดนีเซีย นับตั้งแต่ปี 2514 ภายใต้แบรนด์มิตซูบิชิ พาวเวอร์ ได้ให้สนับสนุน PLN และอินโดนีเซีย เพาเวอร์ มาโดยตลอดด้วยโซลูชันต่าง ๆ สำหรับโรงไฟฟ้าทั่วประเทศรวมไปถึงโรงไฟฟ้า Tanjung Priok, Suralaya และ Grati ในเดือนมีนาคมที่ผ่านมา ซึ่งบริษัท มิตซูบิชิ เฮฟวี่ อินดัสตรี่ส์ จำกัด และ PLN ได้ร่วมกับสถาบันเทคโนโลยีบันดุง (ITB) ในการจัดทำข้อเสนอร่วมกันในข้อเสนอเกี่ยวกับการนำการเผาไหม้เชื้อเพลิงร่วมกับชีวมวลมาใช้ในโรงไฟฟ้าพลังความร้อนของอินโดนีเซีย พร้อมทั้งนำเสนอข้อมูลที่ค้นพบแก่ภาครัฐ

ภายใต้ข้อตกลงฉบับนี้และแผนงานริเริ่มอื่น ๆ บริษัท มิตซูบิชิ เฮฟวี่ อินดัสตรี่ส์ จำกัด พร้อมการสนับสนุนจากมิตซูบิชิ พาวเวอร์ จะมีส่วนช่วย ให้อินโดนีเซียสามารถทำตามเป้าหมายในการหยุดการปล่อยมลพิษภายในปี 2603