อบรมหลักสูตร Job Relations: Building Working Relationships (การสร้างสัมพันธภาพในงาน) วันที่ 16 - 17 พฤศจิกายน 2565

28 Sep 2022

ปัจจุบันปัญหาที่มักพบในหน่วยงานต่างๆ คือ ปัญหาสัมพันธภาพระหว่างพนักงานกับหัวหน้างาน ซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญที่เป็นอุปสรรคต่อการทำงาน การสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างพนักงานกับหัวหน้างาน ช่วยให้การทำงานเป็นไปอย่างราบรื่น ไม่เกิดปัญหา ความบาดหมางที่เคยเกิดขึ้นจะลดลง อันจะส่งผลต่อการทำงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อหน่วยงานต่อไปในอนาคต ดังนั้น หัวหน้างานนอกจากจะมีความรอบรู้ในงานแล้ว จำเป็นต้องเรียนรู้เทคนิค วิธีการสร้างสัมพันธภาพกับลูกน้องและผู้เกี่ยวข้อง โดยต้องเข้าใจความคาดหวัง และความแตกต่างระหว่างบุคคล เข้าใจรากฐานของสัมพันธภาพที่ดี รวมทั้งฝึกการรับฟังความคิดเห็นและความรู้สึก การพิจารณาแก้ไขปัญหาสัมพันธภาพ

อบรมหลักสูตร Job Relations: Building Working Relationships (การสร้างสัมพันธภาพในงาน) วันที่ 16 - 17 พฤศจิกายน 2565

วัตถุประสงค์

 • เข้าใจความแตกต่างของแต่ละบุคคล รากฐานของสัมพันธภาพที่ดีและวิธีการจัดการกับปัญหาที่ถูกต้องเชื่อถือได้
 • สามารถใช้หลักการในการแก้ไขปัญหาได้ถูกต้อง อันจะนำมาซึ่งสัมพันธภาพที่ดีระหว่างหัวหน้างานและลูกน้อง รวมทั้งผู้อื่นที่เกี่ยวข้องได้

วิทยากร : คุณดุจดาว ดวงเด่น

ผู้เชี่ยวชาญและที่ปรึกษาด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ อาทิ HR Scorecard ,Competency , Knowledge Management Assessment Professional Trainer , การสร้างสัมพันธภาพในงาน, Smarter Meeting , Daily Management for Supervisor in Industrial Sector, Productive Supervisor ให้กับองค์กรชั้นนำ

เหมาะสำหรับ

 • Supervisor
 • Manager

ค่าธรรมเนียม

ท่านละ (ก่อน VAT 7%)6,500 บาท
ท่านละ (รวม VAT 7%)6,955 บาท
หมายเหตุ : สมาชิกลด 5%

ระยะเวลา: 2 วัน

รุ่น 2 วันที่ 16-17 พฤศจิกายน 2565

หัวข้อ

วันที่หนึ่ง

08.30-09.00 น.  ลงทะเบียน

09.00-16.00 น.

วันที่สอง

09.00-16.00 น.

 • การเปรียบเทียบข้อเท็จจริงและการตัดสินใจ
 • กรณีศึกษา
 • ฝึกพิจารณาปัญหาและแก้ไข
 • กรณีศึกษา
 • ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง และกรณีศึกษา
 • ความสัมพันธ์ของหัวหน้างานในงานที่เกี่ยวข้องกับบุคคลอื่น
 • ฝึกพิจารณาปัญหา และแก้ไขจากตัวอย่างจริง
 • ประโยชน์ในการใช้สัมพันธภาพในงาน
 • สรุป และถาม ตอบ

รายละเอียดเพิ่มเติม  https://www.ftpi.or.th/event/76649

แผนกบริการฝึกอบรม สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ

โทร. 02-619-5500 ต่อ 452-456

อีเมล์ : [email protected]

ฝากข่าวประชาสัมพันธ์?

ติดต่อเราได้ที่ facebook.com/newswit