โอสถสภาคว้ารางวัลสุดยอดองค์กรดีเด่นที่น่าทำงานมากที่สุดในเอเชีย 2 ปีซ้อน

พุธ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๕ ๑๖:๕๖
นางสาวรุจาภา เหมนิลรัตน์ Head of Human Capital and Organization Excellence บริษัท โอสถสภา จำกัด (มหาชน) (ซ้าย) เป็นตัวแทนเข้ารับรางวัล "องค์กรที่น่าทำงานมากที่สุดในเอเชีย ประจำปี 2022" (Best Companies to Work for in Asia 2022) โดยนิตยสาร HR Asia ซึ่งพิจารณาจากเกณฑ์การวัดระดับความมีส่วนร่วมของพนักงานและวัฒนธรรมองค์กรในมิติต่างๆ ได้แก่ การบริหารจัดการภายในองค์กรที่ดีเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของพนักงาน การดูแลเอาใจใส่และสร้างบรรยากาศที่เหมาะสมในการทำงาน และการส่งเสริมวัฒนธรรมการทำงานเป็นทีม
โอสถสภาคว้ารางวัลสุดยอดองค์กรดีเด่นที่น่าทำงานมากที่สุดในเอเชีย 2 ปีซ้อน

โอสถสภาได้รับรางวัลองค์กรที่น่าทำงานมากที่สุดในเอเชียติดต่อกันเป็นปีที่ 2 จากการดำเนินงานโดยยึดหลัก ITIPS หรือค่านิยมองค์กร ซึ่งประกอบด้วย Integrity การมีคุณธรรมและความรับผิดชอบ Teamwork การทำงานเป็นทีม Innovative Thinking ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ Passion to Win มุ่งมั่นคว้าชัยชนะ และ Sustainable Living ยึดมั่นและมีจิตสำนึกด้านความยั่งยืน ซึ่งส่งผลให้สามารถบริหารทรัพยากรบุคคลแบบองค์รวม สร้างองค์กรแห่งความสุข พัฒนาพนักงานให้มีความรู้ความสามารถ ปลูกฝังวัฒนธรรมแห่งความคล่องตัว เสริมสร้างวัฒนธรรมและบรรยากาศการทำงานที่ดี นอกจากนี้ ด้วยความเชื่อมั่นในศักยภาพของพนักงาน โอสถสภายังได้ปรับเปลี่ยนสู่การทำงานแบบไฮบริดที่ยืดหยุ่นคล่องตัว เปิดให้พนักงานสามารถทำงานจากนอกสำนักงาน และร่วมออกแบบจัดสรรวันและเวลาในการเข้ามาทำงานที่สำนักงาน ทำให้พนักงานมีสมดุลในการใช้ชีวิตและการทำงาน ลดเวลาการเดินทาง ซึ่งนอกจากพนักงานจะมีความสุขมากขึ้นแล้ว ประสิทธิผลในการทำงานยังเพิ่มขึ้นอีกด้วย

นางสาวรุจาภา กล่าวว่า "การได้รับรางวัลองค์กรที่น่าทำงานมากที่สุดในเอเชียติดต่อกันเป็นปีที่สองในปีนี้ นับเป็นความภาคภูมิใจของบริษัท เป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นถึงการไม่หยุดพัฒนาองค์กรให้น่าทำงานและตอบโจทย์ต่างๆ ของพนักงาน และยังเป็นเครื่องยืนยันในศักยภาพของบริษัทฯ ที่พร้อมจะเติบโตอย่างมั่นคง ยั่งยืน จากการมีความแข็งแกร่งภายในองค์กรและความพร้อมของพนักงานที่จะพาองค์กรไปสู่เป้าหมายที่วางไว้"

ที่มา: โอสถสภา

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด