โอสถสภาคว้ารางวัลสุดยอดองค์กรดีเด่นที่น่าทำงานมากที่สุดในเอเชีย 2 ปีซ้อน

28 Sep 2022

นางสาวรุจาภา เหมนิลรัตน์ Head of Human Capital and Organization Excellence บริษัท โอสถสภา จำกัด (มหาชน) (ซ้าย) เป็นตัวแทนเข้ารับรางวัล "องค์กรที่น่าทำงานมากที่สุดในเอเชีย ประจำปี 2022" (Best Companies to Work for in Asia 2022) โดยนิตยสาร HR Asia ซึ่งพิจารณาจากเกณฑ์การวัดระดับความมีส่วนร่วมของพนักงานและวัฒนธรรมองค์กรในมิติต่างๆ ได้แก่ การบริหารจัดการภายในองค์กรที่ดีเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของพนักงาน การดูแลเอาใจใส่และสร้างบรรยากาศที่เหมาะสมในการทำงาน และการส่งเสริมวัฒนธรรมการทำงานเป็นทีม

โอสถสภาคว้ารางวัลสุดยอดองค์กรดีเด่นที่น่าทำงานมากที่สุดในเอเชีย 2 ปีซ้อน

โอสถสภาได้รับรางวัลองค์กรที่น่าทำงานมากที่สุดในเอเชียติดต่อกันเป็นปีที่ 2 จากการดำเนินงานโดยยึดหลัก ITIPS หรือค่านิยมองค์กร ซึ่งประกอบด้วย Integrity การมีคุณธรรมและความรับผิดชอบ Teamwork การทำงานเป็นทีม Innovative Thinking ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ Passion to Win มุ่งมั่นคว้าชัยชนะ และ Sustainable Living ยึดมั่นและมีจิตสำนึกด้านความยั่งยืน ซึ่งส่งผลให้สามารถบริหารทรัพยากรบุคคลแบบองค์รวม สร้างองค์กรแห่งความสุข พัฒนาพนักงานให้มีความรู้ความสามารถ ปลูกฝังวัฒนธรรมแห่งความคล่องตัว เสริมสร้างวัฒนธรรมและบรรยากาศการทำงานที่ดี นอกจากนี้ ด้วยความเชื่อมั่นในศักยภาพของพนักงาน โอสถสภายังได้ปรับเปลี่ยนสู่การทำงานแบบไฮบริดที่ยืดหยุ่นคล่องตัว เปิดให้พนักงานสามารถทำงานจากนอกสำนักงาน และร่วมออกแบบจัดสรรวันและเวลาในการเข้ามาทำงานที่สำนักงาน ทำให้พนักงานมีสมดุลในการใช้ชีวิตและการทำงาน ลดเวลาการเดินทาง ซึ่งนอกจากพนักงานจะมีความสุขมากขึ้นแล้ว ประสิทธิผลในการทำงานยังเพิ่มขึ้นอีกด้วย

นางสาวรุจาภา กล่าวว่า "การได้รับรางวัลองค์กรที่น่าทำงานมากที่สุดในเอเชียติดต่อกันเป็นปีที่สองในปีนี้ นับเป็นความภาคภูมิใจของบริษัท เป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นถึงการไม่หยุดพัฒนาองค์กรให้น่าทำงานและตอบโจทย์ต่างๆ ของพนักงาน และยังเป็นเครื่องยืนยันในศักยภาพของบริษัทฯ ที่พร้อมจะเติบโตอย่างมั่นคง ยั่งยืน จากการมีความแข็งแกร่งภายในองค์กรและความพร้อมของพนักงานที่จะพาองค์กรไปสู่เป้าหมายที่วางไว้"

ฝากข่าวประชาสัมพันธ์?

ติดต่อเราได้ที่ facebook.com/newswit