กรมพัฒน์ฯ เสริมศักยภาพธุรกิจโลจิสติกส์ไทย ยกระดับการบริหารจัดการสู่มาตรฐานสากล

10 Aug 2022

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เดินหน้าพัฒนาศักยภาพธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์ให้มีระบบบริหารจัดการสู่มาตรฐานสากล โดยจัดกิจกรรมยกระดับความเชื่อมั่นธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์ด้วยมาตรฐานสากล ผลักดันเข้าสู่มาตรฐาน ISO 9001 สร้างความเชื่อมั่นและการยอมรับในระดับสากล พร้อมรองรับความต้องการของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงอย่างก้าวกระโดด เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศอย่างยั่งยืน

กรมพัฒน์ฯ เสริมศักยภาพธุรกิจโลจิสติกส์ไทย ยกระดับการบริหารจัดการสู่มาตรฐานสากล

โลจิสติกส์ถือเป็นอุตสาหกรรมที่มีอัตราการเติบโตสูงอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่ผ่านมา เนื่องจากทุกคนต้องหลีกเลี่ยงการเดินทางและการรวมตัวจึงใช้เวลาอยู่ในที่พักเป็นส่วนใหญ่ พฤติกรรมการดำเนินชีวิตปรับเปลี่ยนเป็นการใช้จ่ายผ่านระบบออนไลน์มากขึ้น ธุรกิจขนส่ง จึงกลายเป็นเครื่องมือที่จะเชื่อมโยงระหว่างสินค้ากับผู้บริโภคให้ถึงกัน เมื่อมีความต้องการจากผู้บริโภคที่มากขึ้นอย่างก้าวกระโดดทำให้พื้นที่ในธุรกิจโลจิสติกส์เกิดการแข่งขันเพิ่มขึ้นตามมา มีการแข่งขั้นทั้งด้านราคาค่าบริการขนส่ง การใช้เทคโนโลยี และการให้บริการที่สะดวก รวดเร็ว ดังนั้น ผู้ให้บริการโลจิสติกส์จะต้องเร่งปรับตัวเพื่อขับเคลื่อนธุรกิจและตอบสนองความต้องการของลูกค้าออนไลน์มากขึ้น

กรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้ดำเนินการพัฒนาธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์อย่างต่อเนื่อง ทั้งด้านการพัฒนาองค์ความรู้ที่จำเป็น การบริหารจัดการธุรกิจอย่างเป็นระบบ พร้อมยกระดับการบริการให้สามารถแข่งขันได้ในระดับสากล และเพิ่มโอกาสทางการแข่งขัน โดยในปีงบประมาณ 2565 ได้จัดกิจกรรมยกระดับความเชื่อมั่น ธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์ด้วยมาตรฐานสากล เป็นกิจกรรมพัฒนาการบริหารจัดการให้มีคุณภาพ ตลอดจนธุรกิจสามารถผ่านการรับรองมาตรฐานสากล ISO 9001 ได้ นำไปสู่การสร้างความเชื่อมั่นและการยอมรับจากผู้ใช้บริการทั้งในและต่างประเทศ ต่อยอดไปสู่การแข่งขันในระดับสากล โดยตั้งแต่ปี 2553-2564 มีธุรกิจที่ได้พัฒนาและผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO แล้ว จำนวน 678 ราย และในปีนี้มีธุรกิจที่ผ่านมาตรฐาน ISO จำนวน 37 กิจการ ซึ่งธุรกิจทั้งหมดนี้จะสามารถออกไปสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจและรายได้เข้าสู่ประเทศ

ทั้งนี้ การส่งเสริมธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์ ได้ดำเนินการครอบคลุมทั้ง Supply Chain ตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทาง อาทิ ธุรกิจคลังสินค้า ตัวแทนออกของรับอนุญาต บริการรับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ และบริการโลจิสติกส์ครบวงจร เพื่อสร้างรากฐานที่แข็งแกร่ง และเชื่อมต่อไปยังธุรกิจต่างๆ ตลอดทั้งห่วงโซ่อุปทานอย่างมั่นคง สร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้บริโภคทั้งชาวไทยและต่างชาติ ผลักดันและขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศอย่างยั่งยืนต่อไป