TISCO คว้า Best CFO 3 ปีซ้อน

อังคาร ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ๑๔:๓๕
นายชาตรี จันทรงาม รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายควบคุมการเงินและบริหารความเสี่ยง กลุ่มทิสโก้ รับรางวัล Best CFO (Chief Financial Officer) ในกลุ่มธุรกิจการเงินต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 จากงานประกาศรางวัล IAA Awards for Listed Companies 2021 จัดโดยสมาคมนักวิเคราะห์การลงทุน โดยมีนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ให้เกียรติมอบรางวัล และนายไพบูลย์ นลินทรางกูร นายกสมาคมนักวิเคราะห์การลงทุน ร่วมแสดงความยินดี
TISCO คว้า Best CFO 3 ปีซ้อน

ทั้งนี้ รางวัลดังกล่าวมอบให้แก่ผู้ที่มีความรู้ความสามารถในการบริหารงานดีเด่น มีความรอบรู้ในธุรกิจที่รับผิดชอบ มีจรรยาบรรณและบริษัทภิบาลที่ดี มีการให้ข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วนในเชิงลึกและสม่ำเสมอ ไม่เว้นแม้กระทั่งข่าวร้าย รวมถึงการให้ข้อมูลแนวโน้มของธุรกิจ ผลประกอบการ และความเสี่ยงอย่างสมเหตุสมผล ตลอดจนให้ความร่วมมือในกิจกรรมของนักวิเคราะห์ และมีช่องทางในการให้ข้อมูลแก่นักวิเคราะห์ที่สะดวกรวดเร็วเข้าถึงได้ง่าย จนได้รับการโหวตจากนักวิเคราะห์การลงทุนและผู้จัดการกองทุนต่างๆ

ที่มา: ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด