"UBE" สนับสนุนแอลกอฮอล์ เสริมแกร่งรับเปิดเมืองให้กับท่าอากาศยานอุบลราชธานี

ศุกร์ ๐๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ๑๑:๒๙
นายวุฒิพงศ์ นิลผาย รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธุรกิจเอทานอล บริษัท อุบล ไบโอ เอทานอล จำกัด (มหาชน) หรือ UBE ผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์แปรรูปจากมันสำปะหลังรายใหญ่ของประเทศไทย (ที่ 5 จากขวา) มอบผลิตภัณฑ์แอลกอฮอล์ Ubon Bio ให้กับท่าอากาศยานอุบลราชธานี โดยมี ว่าที่ ร.ต. อัธยา ลาภมาก ผู้อำนวยการท่าอากาศยานอุบลราชธานี (ที่ 6 จาก ขวา) และ นายกวีศักดิ์ คูณค้ำ นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน สรรพสามิตพื้นที่อุบลราชธานี (ที่ 4 จาก ขวา) เป็นผู้รับมอบ ซึ่งการสนับสนุนผลิตภัณฑ์ในครั้งนี้ ประกอบด้วย เจลแอลกอฮอล์ 70% ขนาด 500 มิลลิลิตร จำนวน 10 ขวด เจลแอลกอฮอล์ 70% ขนาด 5 ลิตร จำนวน 10 แกลลอน สเปรย์แอลกอฮอล์ 70% ขนาด 100 มิลลิลิตร จำนวน 24 ขวด และ สเปรย์แอลกอฮอล์ 70% ขนาด 5 ลิตร จำนวน 20 แกลลอน เพื่อนำไปใช้ในการให้บริการแก่เจ้าหน้าที่ด่านหน้า ที่ปฏิบัติหน้าที่ให้บริการผู้โดยสาร พนักงานสายบิน ผู้ประกอบการ ร้านค้า ตลอดจนผู้โดยสาร และผู้มาใช้บริการ เสริมความแข็งแกร่งให้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ของท่าอากาศยานอุบลราชธานี ในการเปิดเมืองต้อนรับการท่องเที่ยว งานดังกล่าวจัดขึ้นเมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2565 ที่ผ่านมา ณ ท่าอากาศยานอุบลราชธานี
UBE สนับสนุนแอลกอฮอล์ เสริมแกร่งรับเปิดเมืองให้กับท่าอากาศยานอุบลราชธานี

อนึ่ง กลุ่มบริษัท UBE ได้เดินหน้าสนับสนุนผลิตภัณฑ์แอลกอฮอล์ Ubon Bio และ KLAR อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการสานต่อเจตนารมย์ของกลุ่มบริษัท ในการที่จะช่วยรณรงค์ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ซึ่งตลอดระยะเวลาของการแพร่ระบาด กลุ่มบริษัท UBE ได้ให้การสนับสนุนผลิตภัณฑ์แอลกอฮอล์กับหน่วยงานราชการ โรงพยาบาล ทั้งในระดับส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และจังหวัดอุบลราชธานี หน่วยงานท้องถิ่น และหน่วยงานอื่นๆ ไปแล้ว รวมมูลค่ากว่า 3 ล้านบาท

เกี่ยวกับ UBE

บริษัท อุบล ไบโอ เอทานอล จำกัด (มหาชน) หรือ UBE เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์แปรรูปจากมันสำปะหลังรายใหญ่ของประเทศ มีผลิตภัณฑ์หลัก ได้แก่ เอทานอล และแป้งมันสำปะหลัง ประกอบด้วย แป้งมันสำปะหลัง (Tapioca Starch) และแป้งฟลาวมันสำปะหลัง (Cassava Flour) ทั้งแบบทั่วไปและแบบออร์แกนิค ซึ่ง UBE ถือเป็นผู้ผลิตและแปรรูปมันสำปะหลังแบบครบวงจร (Well-integrated Tapioca Player) รายใหญ่ที่สุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง UBE ยังสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร โดยได้ขยายสู่การผลิตและจำหน่ายสินค้าทางการเกษตรชนิดอื่นที่มีมูลค่าสูง (High Value Product หรือ HVP) เช่น กาแฟอินทรีย์ (Organic Coffee) และข้าวอินทรีย์ (Organic Rice) อีกทั้งยังอยู่ระหว่างการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรประเภทอื่นๆ นอกจากนี้ UBE ยังให้ความสำคัญกับการรักษาสิ่งแวดล้อม ภายใต้แนวคิด Zero Waste ซึ่งเป็นการนำผลพลอยได้จากกระบวนการผลิต เช่น น้ำ และ กากมันสำปะหลัง มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยนำมาเป็นวัตถุดิบตั้งต้นในการผลิตก๊าซชีวภาพเพื่อใช้เป็นพลังงานทดแทนในโรงงานผลิตเอทานอลและแป้งมัน และผลิตกระแสไฟฟ้าเพื่อใช้หมุนเวียนในโรงงาน และจำหน่ายให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค UBE มุ่งมั่นที่จะก้าวสู่บริษัท Food Tech ผ่านการสร้างสรรค์นวัตกรรม เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรที่มีมูลค่าสูงและมีประโยชน์ต่อสุขภาพ ควบคู่ไปกับการดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานของการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ตลอดกระบวนการปลูกไปจนถึงมือผู้บริโภค รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ UBE เยี่ยมชมได้ที่เว็บไซต์ https://www.ubonbioethanol.com/ และ Facebook page : UBE Group

 

 

ที่มา: บริษัท เดอะเวย์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด