กสร. เปิดผลการเลือกตั้งนายจ้าง ลูกจ้าง เป็นกรรมการ ในสภาที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาแรงงานแห่งชาติ ชุดที่ 20

จันทร์ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ ๑๕:๓๑
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เผยผลการเลือกตั้งกรรมการผู้แทนฝ่ายนายจ้างและกรรมการผู้แทนฝ่ายลูกจ้างในสภาที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาแรงงานแห่งชาติชุดที่ 20
กสร. เปิดผลการเลือกตั้งนายจ้าง ลูกจ้าง เป็นกรรมการ ในสภาที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาแรงงานแห่งชาติ ชุดที่ 20

นายนิยม สองแก้ว อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) เปิดเผยว่า คณะกรรมการสภาที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาแรงงานแห่งชาติ เป็นคณะกรรมการไตรภาคีสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ประกอบด้วย กรรมการ 20 คน ได้แก่ กรรมการผู้แทนฝ่ายรัฐบาล 5 คน ผู้ทรงคุณวุฒิ 5 คน กรรมการผู้แทนฝ่ายนายจ้าง และกรรมการผู้แทนฝ่ายลูกจ้าง ซึ่งมาจากการเลือกตั้ง ฝ่ายละ 5 คน มีวาระในการดำรงตำแหน่งคราวละ 2 ปี เนื่องด้วยกรรมการชุดปัจจุบันได้หมดวาระลง กสร.จึงได้จัดให้มีการเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายลูกจ้าง เพื่อเป็นคณะกรรมการในสภาที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาแรงงานแห่งชาติ ชุดที่ 20 เมื่อวันอาทิตย์ ที่ 12 มิถุนายน 2565 ณ กระทรวงแรงงาน แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร ผลการเลือกตั้งปรากฏ ดังนี้ กรรมการผู้แทนฝ่ายนายจ้างผู้ได้รับการเลือกตั้ง ได้แก่ 1. นายพลพัฒ กรรณสูต 2.นายสุรชัย โฆษิตบวรชัย 3.นายสิทธิรัตน์ โหตระไวศยะ 4.นายสมชัย วรจรรยาวงศ์ 5. นายนันทพล วงศ์เรืองวิศาล กรรมการผู้แทนฝ่ายลูกจ้างผู้ได้รับการเลือกตั้ง ได้แก่ 1. นายอาทิตย์ มีปากดี  2. นายประสิทธิ์ วรรณภาส  3. นายปราโมทย์ เทพสุวรรณ 4. นายสังข์ เขนสันเทียะ 5. นายกรไชย จันทร์คุ้ม

อธิบดี กสร. กล่าวเพิ่มเติมว่า กรรมการในสภาที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาแรงงานแห่งชาติจะทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาของรัฐบาลในส่วนที่เกี่ยวกับด้านแรงงาน เช่น พิจารณาข้อเสนอของหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับนโยบาย กฎหมาย และมาตรการด้านแรงงานของประเทศ เพื่อให้มีการคุ้มครองและสวัสดิการแก่ผู้ใช้แรงงานอย่างเหมาะสม ขจัดความเหลื่อมล้ำระหว่างกลุ่มผู้ใช้แรงงาน การเสนอความเห็นต่อรัฐบาลในปัญหาแรงงานที่เกิดขึ้นและมาตรการแก้ไข เป็นต้น

ที่มา: กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด