ที่ประชุมผู้ถือหุ้น SABINA อนุมัติจ่ายปันผลหุ้นละ 0.85 บาท

27 Apr 2022

นายวิโรจน์ ธนาลงกรณ์ ประธานกรรมการ นายบุญชัย ปัณฑุรอัมพร ประธานคณะกรรมการบริหาร นางสาวดวงดาว มหะนาวานนท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และคณะกรรมการ บมจ.ซาบีน่า หรือ SABINA ร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565 โดยที่ประชุมฯ มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการปี 2564 ในอัตราหุ้นละ 0.85 บาท ซึ่งบริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วในอัตราหุ้นละ 0.41 บาทคงเหลือการจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.44 บาท โดยกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 6 พ.ค. 2565 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 19 พ.ค. 2565

ที่ประชุมผู้ถือหุ้น SABINA อนุมัติจ่ายปันผลหุ้นละ 0.85 บาท